Åbn vinduet Hent vareposter.

Finder vareposterne mellem Regnskabsårets slutdato og Finanskladdetype, der er defineret på oversigtspanelet Indstillinger. Der oprettes én linje pr. post i tabellen Intrastatkladdelinje. Der indsættes kun en linje, hvis debitoren eller kreditoren hører til et andet EU-land/-område.

Denne kørsel skal bruges i forbindelse med rapportering til Intrastat. Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Du skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i dit land/område hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Hvis vareposten er en salgsleverance, som endnu ikke er faktureret, vil beregnes beløbet som antal gange varesalgspris. Hvis du har valgt Ja i feltet Salgspris inkl. moms, vil salgsprisen blive fratrukket momsbeløbet.

Hvis vareposten er en købsleverance, som endnu ikke er faktureret, vil beregnes beløbet som antal gange varekøbspris.

Kørslen medtager vareposter fra modulerne Lagerbeholdning og Sag.

I kørslen inkluderes vareposter, men ikke finansposter. Hvis du har poster af denne type, der vedrører intrastat, skal posterne indtastes manuelt. Det kan f.eks. være, hvis din virksomhed køber en computer til internt brug fra et andet EU-land/-område. I det tilfælde bliver computeren ikke lagerført, men bogført direkte på en finanskonto. Denne type poster skal indtastes manuelt i intrastatkladden.

De færdige poster kan udskrives til en diskette, der kan sendes til Intrastat og SKAT via kørslen Intrastat - dan diskette TS. Før du starter kørslen, kan du udskrive en kontrolliste med rapporten Intrastat - kontrolliste. Du kan også vælge at udskrive en rapport med de oplysninger, der overføres til den udskrevne formular fra SKAT. Rapporten hedder Intrastat - blanket. Alle rapporter og kørsler kan tilgås fra vinduet Intrastatkladde.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, der skal hentes vareposter fra. Kørslen medtager alle poster fra denne dato til slutdatoen.

Slutdato

Angiv den sidste dato i perioden, der skal hentes vareposter fra. Kørslen medtager alle poster fra startdatoen til denne dato.

Reguleringspct. (kostpris)

Angiv en reguleringsprocent til dækning af fragt og forsikring. Den statistiske værdi på hver linje i kladden forhøjes med denne procentsats.

Tip

Se også