Åbn vinduet Indlæs kons. fra database.

Importerer poster fra de koncernvirksomheder, der medtages i konsolideringen. Kørslen kan bruges, hvis koncernvirksomhedsregnskabet kommer fra samme database i Microsoft Dynamics NAV som koncernregnskabet. Hvis et koncernvirksomhedsregnskab skal indgå i kørslen, skal det først være oprettet i tabellen Koncernvirksomhed og feltet Konsolideres skal være markeret.

Koncernvirksomhedsregnskaber, der stammer fra andre databaser i Microsoft Dynamics NAV, skal indlæses med kørslen Indlæs konsolidering fra fil.

Kørslen gennemgår alle de poster i koncernvirksomhedsregnskabet, der skal medtages i konsolideringen. Posterne i koncernregnskabet oprettes ud fra posterne i koncernvirksomhedsregnskabet. Når kørslen er startet, vises det løbende på skærmen, hvilket koncernvirksomhedsregnskab , kontonummer og hvilken dato der er ved at blive behandlet.

Datoen på de nye poster i koncernregnskabet bliver enten periodens slutdato eller, hvis historisk kurs bruges som Konsol. oversættelsesmetode. Beløbene på de nye poster i koncernregnskabet omregnes fra koncernvirksomhedsregnskabets beløb ved hjælp af de oplysninger, der findes om regnskabet i de følgende felter:

Når konti for enkelte finansregnskab i koncernvirksomhed er sammenkædet med den konsoliderede virksomheds kontonumre for både Kons.debetkonto og Kons.kreditkonto, overfører kørslen debet- og kreditsaldi fra koncernvirksomhederne på kontiene i den konsoliderede virksomhed. Hvis der allerede findes poster for koncernvirksomheden i det konsoliderede virksomhed, overskrives de, og følgende tekst vedhæftes: Ændret af konsolidering den (arbejdsdato).

Når du indlæser ultimokurs-balancekonti, der allerede har en saldo fra en tidligere periodes konsolidering, kan det være nødvendigt at justere primosaldoen. Kursdifferencer mellem den seneste og den aktuelle import kan kontrolleres ved hjælp af felterne Balancekursfaktor og felterne Sidste balancekursfaktor. Hvis der er forskel, justeres primosaldoen på balancekontiene til den gældende kurs for balancekonti. Alle differencer beregnes og bogføres derefter på de konti for kurstab eller kursgevinster, som er oprettet i tabellen Koncernvirksomhed. En eventuelt rest beregnes for de indlæste poster og bogføres på kontoen Afrundingskonto i koncernregnskabet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, hvorfra poster indlæses. Hvis du anvender en ultimodato, skal startdatoen og slutdatoen være den samme.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato i perioden, hvorfra poster indlæses. Hvis du anvender en ultimodato, skal startdatoen og slutdatoen være den samme.

Kopier dimensioner

Vælg de dimensioner som posterne skal klassificeres af, når de overflyttes.

Bilagsnr.

Her kan du indtaste dokumentnumrene på de poster, der indlæses.

Overordnet valutakode

Dette felt viser moderselskabets valutakode. Oplysningerne indsættes automatisk fra feltet Regnskabsvalutakode (RV) i Regnskabsopsætning. Oplysningerne bør kun ændres, hvis tabellen Valuta for koncernvirksomhedsregnskabet henviser til moderselskabets valuta vha. en anden valutakode.

Tip

Se også