Oversigt

Menupunktet Oversigt viser en oversigt over alle feltvalideringer.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Feltvalidering.