Åbn vinduet Salgsfakturastatistik.

Vinduet Salgsfakturastatistik vises, når du klikker på Faktura og derefter på Statistik i vinduet Bogført salgsfaktura. Vinduet viser statistik for de aktuelle salgsfakturalinjer.

Vinduet indeholder to oversigtspaneler: Generelt og Debitor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om bl.a. antal, beløb, moms og debitors kreditmaksimum på den bogførte faktura.

På oversigtspanelet Generelt afrundes beløbet i feltet Total inkl. moms i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder herefter beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms, der udgør det samlede beløb i feltet Total inkl. moms. Beløbene i felterne Beløb, Kostbeløb (RV) og Avancebeløb (RV) afrundes i overensstemmelse med indholdet af feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Beløbene i felterne i oversigtspanelet Generelt vises i samme valuta, som der er brugt på salgsdokumentet, medmindre andet er angivet. Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Beløb

Feltet viser nettobeløbet for alle linjer i den bogførte salgsfaktura. Beløbet indeholder linjerabatter, men hverken moms eller fakturarabat.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele salgsfakturaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Rabatten beregnes eller, når du klikker på Handlinger, peger på Funktioner og derefter klikker på Beregn fakturarabat.

I alt

Feltet viser det samlede beløb på den bogførte salgsfaktura minus evt. fakturarabatbeløb og ekskl. moms.

Momspct. eller Momsbeløb

Feltet viser det samlede momsbeløb i den bogførte salgsfaktura.

I alt inkl. moms

Feltet viser det samlede beløb inkl. moms, der er blevet bogført som værende faktureret debitors konto.

Salg (RV)

Beløbet fra feltet I alt omregnet til RV.

Oprindeligt kostbeløb (RV)

Feltet viser den samlede kostpris i RV for finanskonti, varer og/eller ressourcer i den bogførte salgsfaktura. Beløbet beregnes som (kostpris x faktureret antal).

Justerede omkostninger (RV)

Feltet viser de samlede omkostninger i RV for varerne i den bogførte salgsfaktura justeret, så der er taget højde for evt. ændringer i de oprindelige omkostninger for disse varer. Hvis feltværdien er 0, betyder det, at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering, eller fordi justeringen endnu ikke er kørt.

Overdækningsbeløb (RV)

Feltet viser forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede justerede omkostninger for varerne i den bogførte salgsfaktura. Hvis feltværdien er nul, betyder det, at de oprindelige omkostninger og de justerede omkostninger er ens, eller at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering.

Oprindeligt avancebeløb (RV)

Feltet viser forskellen i RV mellem beløbene i felterne Beløb og Oprindeligt kostbeløb (RV) for det antal, der er faktureret i dette dokument.

Justeret avancebeløb (RV)

Feltet viser forskellen (i RV) mellem beløbene i felterne Beløb og Justerede omkostninger (RV) for det antal, der er faktureret i dette dokument. Hvis feltværdien er nul, betyder det, at der ikke var poster, der skulle beregnes, muligvis pga. datokomprimering.

Oprindelig avance i %

Feltet viser avancebeløbet udtrykt i procent af beløbet i feltet Beløb.

Justeret avance i %.

Feltet viser avancen justeret, så der tages højde for evt. ændringer i de oprindelige vareomkostninger. Avancen angives her som en procentdel af beløbet i feltet Beløb.

Antal

Feltet viser antallet af finanskonti, varer og/eller ressourcer i den bogførte salgsfaktura. Hvis der fremkommer et afrundet beløb, fordi feltet Fakturaafrunding er markeret i tabellen Salgsopsætning, vil feltet Antal vise antallet af varer i salgsdokumentet plus én.

Kolli

Antal fakturerede kolli i alt.

Nettovægt

Den samlede nettovægt af de fakturerede varer.

Bruttovægt

Den samlede bruttovægt af de fakturerede varer.

Rumfang

Samlet rumfang af de fakturerede varer.

Felterne i oversigtspanelet Debitor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

I dette felt vises saldoen i RV på debitorens konto.

Kreditmaksimum (RV)

Der er to felter med oplysninger om debitors kreditmaksimum. Det første felt viser kreditmaksimum i RV for den debitor, salgsfakturaen er oprettet og bogført for. Det andet felt viser den procentdel af kreditmaksimum, som debitoren har udnyttet.

Tip