Åbn vinduet Købsordrestatistik.

Vinduet vises, når du klikker på Ordre og derefter på Statistik i vinduet Købsordre. Vinduet indeholder statistik over den pågældende købsordre. Der er fem oversigtspaneler i vinduet Købsordrestatistik: Generelt, Fakturering, Levering, Forudbetaling og Kreditor. Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om antal, beløb, moms, kreditorsaldo m.m.

Købsordrestatistikken giver et hurtigt overblik over indholdet af den samlede købsordre, oplysningerne i købsordrelinjerne samt oplysninger om levering og fakturering.

Beløbene i vinduet Købsordrestatistik er i samme valuta som købsdokumentet, medmindre andet er angivet.

Oversigtspanelerne Generelt, Fakturering og Levering

Felterne i oversigtspanelerne Generelt, Fakturering og Levering er ens, men indholdet i felterne varierer fra oversigtspanel til oversigtspanel:

  • Oversigtspanelet Generelt indeholder oplysninger om hele købsordren. Det totale antal er angivet i feltet Antal på de enkelte købslinjer.
  • Oversigtspanelet Fakturering indeholder oplysninger om de mængder, der skal faktureres. Det antal, der skal faktureres, er angivet i feltet Fakturer (antal) på de enkelte købslinjer.
  • Oversigtspanelet Levering indeholder oplysninger om det antal varer, der skal modtages. Det antal, der skal modtages, er angivet i feltet Modtag (antal) på de enkelte købslinjer.

Beløbet i feltet I alt inkl. moms afrundes i henhold til indholdet i feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Programmet afrunder beløbene i felterne Beløb, Fakturarabatbeløb, Total og Moms,. der udgør beløbet i feltet Total inkl. moms. Beløbet i feltet Beløb (RV) afrundes i henhold til indholdet i feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Oversigtspanelerne Generelt, Fakturering og Levering indeholder følgende oplysninger om den samlede købsordre, den del af købsordren, der skal faktureres, og den del af købsordren, der skal leveres:

Felt Beskrivelse

Beløb

Nettobeløbet for alle linjer i købsordren. Beløbet indeholder linjerabatter, men hverken moms eller fakturarabat.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele købsordren. Hvis feltet Beregn fakturarabat er markeret i vinduet Købsopsætning, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers blev rabatten beregnet, da du anvendte funktioner Beregn fakturarabat.

I alt

Det samlede beløb på købsordren minus evt. fakturarabat og ekskl. moms.

% moms eller Momsbeløb

Det samlede momsbeløb, der er beregnet på alle linjer i købsordren.

I alt inkl. moms

Feltet viser beløbet med moms. Det er det beløb, der i oversigtspanelet Fakturering bogføres på kreditors konto for alle linjer i købsordren, hvis købsordren bogføres som faktureret.

Køb (RV)

Feltet viser beløbet fra feltet I alt inkl. moms, konverteret til RV.

Antal

Det samlede antal finanskonti, anlægsaktiver og/eller varer i købsordren. Hvis der er et afregnet beløb som følge af en markering i feltet Fakturaafrunding i

vinduet Købsopsætning, indeholder feltet Antal mængden af varer i købsdokumentet plus en.

Kolli

Samlet antal kolli på købsordren.

Nettovægt

Den samlede nettovægt af varerne på købsordren.

Bruttovægt

Den samlede bruttovægt af varerne på købsordren.

Rumfang

Samlet rumfang af varerne på købsordren.

Oversigtspanelet Forudbetaling

Der vises følgende oplysninger i felterne i oversigtspanelet Forudbetaling:

Felt Beskrivelse

Forudbetalingsbeløb ekskl./inkl. moms

I dette felt vises det samlede forudbetalingsbeløb for ordren, alle linjer og alle forudbetalingsfakturaer. (Hvis feltet Priser inkl. moms i købshovedet er markeret, er værdien i feltet inkl. moms. Hvis feltet Priser inkl. moms i købshovedet ikke er markeret, er værdien i feltet inkl. moms).

Momspct. eller Momsbeløb

I dette felt vises det samlede momsbeløb på forudbetalinger for alle linjer i ordren. (Momsprocenten er kun angivet i feltnavnet, hvis alle linjerne i ordren har samme momsprocent.)

Forudbetalingsbeløb ekskl./inkl. moms

I dette felt vises det samlede forudbetalingsbeløb for ordren, alle linjer og alle forudbetalingsfakturaer. (Hvis feltet Priser inkl. moms i købshovedet er markeret, er værdien i feltet inkl. moms. Hvis feltet Priser inkl. moms i købshovedet ikke er markeret, er værdien i feltet inkl. moms).

Fakturabeløb for forudbetaling

I dette felt kan du se det samlede forudbetalingsbeløb, der er faktureret for ordren.

Fratrukket forudbetalingsbeløb

I dette felt kan du se det forudbetalingsbeløb, der er trukket fra de almindelige fakturaer, der er udstedt for ordren.

Forudbetalingsbeløb, der fratrækkes

I dette felt vises det forudbetalingsbeløb, der fratrækkes, hvis der udstedes en almindelig faktura for ordren.

Det forudbetalingsbeløb, der skal fratrækkes for hver linje = (Fakturabeløb for forudbetaling - Fratrukket forudbetalingsbeløb) x (Fakturer (antal) / Antal). Feltet indeholder summen af alle linjer.

Oversigtspanelet Kreditor

Feltet i oversigtspanelet Kreditor indeholder følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse

Saldo (RV)

Feltet viser det beløb (i RV), der er forfaldent til betaling hos kreditor.

Tip

Se også