Åbn vinduet Serviceordrestatistik.

Viser statistik for den relevante serviceordre. Serviceordrestatistik giver dig et hurtigt overblik over indholdet af hele serviceordren, oplysningerne på de specifikke servicelinjer og oplysninger vedrørende fakturering, levering og forbrug samt debitorens saldo.

Vinduet Serviceordrestatistik består af to dele, hovedet og linjerne. Der er fem oversigtspaneler i hovedet: Generelt, Detaljer, Levering, Servicelinje og Debitor. Under oversigtspanelerne vises der oplysninger som mængde, beløb, moms, omkostninger, avance og debitorkreditmaksimum. Beløbene i vinduet er i samme valuta som den, der er anvendt i servicedokumentet, medmindre andet er angivet. Feltsættene er næsten de samme for oversigtspanelerne Generelt, Levering, Detaljer og Servicelinje, men feltindholdet varierer alt efter oversigtspanel:

Felterne i oversigtspanelerne Generelt, Levering, Detaljer og Servicelinje indeholder følgende oplysninger vedrørende relevante mængder og beløb:

Felt Beskrivelse

Beløb ekskl. moms eller

Beløb inkl. moms

I dette felt vises nettobeløbet for alle linjerne i serviceordren. Beløbet kan være inklusive eller eksklusive moms afhængigt af værdien i feltet Priser inkl. moms i hovedet i serviceordren. Beløbet inkluderer ikke en evt. fakturarabat, mens linjerabatter er inkluderet.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele serviceordren. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers beregnes det, når du klikker på Handlinger, peger på Funktioner og derefter klikker på Beregn fakturarabat i vinduet Servicelinjer.

I alt ekskl. moms

I dette felt vises det samlede beløb minus et evt. rabatbeløb for serviceordren. Værdien omfatter ikke moms.

% VAT eller

Momsbeløb

I dette felt vises det samlede momsbeløb, der er beregnet for alle linjer i serviceordren.

I alt inkl. moms

Her vises det samlede beløb i serviceordren inklusive moms. I oversigtspanelet Detaljer i kolonnen Fakturering indeholder feltet det beløb, der skal bogføres til debitorens konto for alle linjerne i serviceordren, hvis ordren er bogført som faktureret.

Salg (RV)

I dette felt vises beløbet fra feltet I alt ovenfor omregnet til RV.

Oprindeligt kostbeløb (RV)

Her vises det samlede kostbeløb, i RV, for posterne i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcer i serviceorden. Kostbeløbet beregnes som et produkt af kostprisen ganget med antal af den relevante vare eller ressource.

Justerede omkostninger (RV)

Her vises kostbeløbet, i RV, for varerne i indkøbsordren justeret for evt. ændringer i de oprindelige kostbeløb for disse varer. Hvis værdien i feltet er lig med nul, betyder det, at der ikke var nogen værdiposter at beregne, muligvis pga. datakomprimering eller fordi justeringskørslen (Juster kostpris - vareposter) endnu ikke er kørt.

Overdækningsbeløb (RV)

I feltet vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede justerede omkostninger for varerne i serviceordren. En nulværdi i feltet angiver et af følgende: Enten er de oprindelige omkostninger og de justerede omkostninger identiske, eller der er ingen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindeligt avancebeløb (RV)

Her vises beløbet i den oprindelige avance for serviceordren (i RV) før en evt. vareprisjustering. Beløbet beregnes i programmet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb ekskl. moms (Beløb inkl. moms) og Oprindeligt kostbeløb (RV).

Justeret avancebeløb (RV)

I dette felt vises avancebeløbet for serviceordren, i RV, justeret for evt. ændringer i de oprindelige varepriser. I programmet beregnes beløbet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb ekskl. moms (inkl. moms) og Justerede omkostninger (RV). En nulværdi i feltet angiver, at der ikke er nogen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindelig avance i %

Her vises avanceprocentdelen før evt. vareprisjusteringer af serviceordren.

Justeret avance i %

Her kan du se beløbet i den justerede avance i serviceordren udtrykt som en procentdel af beløbet i feltet Beløb ekskl. moms (Beløb inkl. moms).

Antal

I dette felt vises mængden af alle poster i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcetidsforbrug i serviceordren. Hvis resultatet er et afrundet beløb, fordi feltet Fakturaafrunding i vinduet Salgsopsætning er markeret, indeholder feltet Antal antallet af varer, ressourcetidsforbrug, omkostninger og/eller poster i finanskonti i serviceordren plus én.

Kolli

Her vises antallet af alle kolli i de varer, der er angivet på linjerne i ordren.

Nettovægt

I dette felt vises nettovægten af alle varer specificeret på servicelinjerne i ordren.

Bruttovægt

I dette felt vises bruttovægten af varerne på servicelinjerne i ordren.

Rumfang

I dette felt vises rumfanget af varerne på servicelinjerne i ordren.

Beløbet i feltet Total inkl. moms afrundes i henhold til indholdet af feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Værdierne i felterne Beløb ekskl. moms (inkl. moms), Kostbeløb (LV) og Avancebeløb (LV) afrundes i overensstemmelse med indholdet af feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta.

Felterne i oversigtspanelet Debitor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

I dette felt vises saldoen på debitorens konto.

Kreditmaksimum (RV)

Der er to felter, der viser oplysninger om debitorens kreditmaksimum. I det første felt vises det beløb, som den debitor, du har oprettet serviceordren for, maksimalt kan få tildelt som kredit. I det andet felt vises en statuslinje, der angiver, hvor mange procent af dette kreditmaksimum debitoren har brugt.

Linjerne i den nederste del af vinduet Serviceordrestatistik indeholder et momsprocentgrundlag for de beløb, der er angivet i hovedet.

Tip

Se også