Åbn vinduet Statistik for servicefakturaer.

Angiver de statistiske oplysninger om indholdet af bogført servicefaktura. Du kan åbne vinduet fra vinduet Bogført servicefaktura ved at pege på Faktura i menuen Relaterede oplysninger og derefter klikke på Statistik.

Vinduet består af to dele, hovedet og linjerne. Der er to oversigtspaneler i hovedet: Generelt og Debitor. I oversigtspanelerne vises der oplysninger som mængde, beløb, moms, omkostninger, avance og debitorkreditmaksimum. Beløbene i vinduet angives i samme valuta som den, der er anvendt i servicedokumentet, medmindre andet er angivet.

Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse

Beløb

I dette felt vises nettobeløbet for alle linjerne i den bogførte servicefaktura. Beløbet omfatter ikke moms eller en evt. fakturarabat, mens linjerabatter er inkluderet.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele serviceordrefakturaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers beregnes det, når du klikker på Handlinger, peger på Funktioner og derefter klikker på Beregn fakturarabat, før du bogfører fakturaen.

I alt

I dette felt vises det samlede nettobeløb minus et evt. rabatbeløb for den bogførte servicefaktura. Beløbet omfatter ikke moms.

% VAT eller

Momsbeløb

Her vises det samlede momsbeløb for den bogførte servicefaktura.

I alt inkl. moms

Her vises det samlede beløb inklusive moms, som er bogført som faktureret på debitorens konto.

Salg (RV)

I dette felt vises tallet fra feltet I alt ovenfor omregnet til RV.

Oprindeligt kostbeløb (RV)

Her vises det samlede kostbeløb, i RV, for posterne i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcer i den bogførte servicefaktura. Kostbeløbet er beregnet som et produkt af kostpris (i RV) ganget med antal af de relevante varer, ressourcer og/eller omkostninger i den bogførte faktura.

Justerede omkostninger (RV)

Her vises kostbeløbet, i RV, for varerne i den bogførte servicefaktura justeret for evt. ændringer i de oprindelige kostbeløb for disse varer. En nulværdi i feltet angiver, at der ikke var nogen værdiposter at beregne, muligvis pga. datakomprimering eller fordi justeringskørslen (Juster kostpris - vareposter) endnu ikke er kørt.

Overdækningsbeløb (RV)

I feltet vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede justerede omkostninger for varerne i den bogførte servicefaktura. En nulværdi i feltet angiver et af følgende: Enten svarer de oprindelige omkostninger til de justerede omkostninger, eller der er ingen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindeligt avancebeløb (RV)

Her vises avancebeløbet for servicefakturaen (i RV) før evt. vareprisjusteringer. Beløbet beregnes i programmet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb og Oprindeligt kostbeløb (RV).

Justeret avancebeløb (RV)

I dette felt vises avancebeløbet for servicefakturaen, i RV, justeret for evt. ændringer i de oprindelige varepriser. I programmet beregnes beløbet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb og Justerede omkostninger (RV). Hvis der er en nulværdi i feltet, betyder det, at der ikke er nogen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindelig avance i %

Hver vises avancebeløbet for den fakturerede mængde udtrykt i procent før evt. vareprisjusteringer af serviceordren.

Justeret avance i %

I dette felt vises beløbet for den justerede avance i servicefakturaen udtrykt som en procentdel af beløbet i feltet Beløb.

Antal

I dette felt vises mængden af alle poster i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcetidsforbrug i den bogførte servicefaktura. Hvis resultatet er et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding i vinduet Salgsopsætning er markeret, indeholder feltet Antal antallet af varer, ressourcetidsforbrug, omkostninger og/eller poster i finanskonti i servicedokumentet plus én.

Kolli

Her vises det samlede antal kolli, der er faktureret.

Nettovægt

Den samlede nettovægt af de fakturerede varer.

Bruttovægt

Den samlede bruttovægt af de fakturerede varer.

Rumfang

Her vises det samlede rumfang af de fakturerede varer.

Beløbet i feltet Total inkl. moms afrundes i henhold til indholdet af feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Værdierne i felterne Antal, Kostbeløb (LV) og Avancebeløb (LV) afrundes i overensstemmelse med indholdet af feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta.

Felterne i oversigtspanelet Debitor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

I dette felt vises saldoen i RV på debitorens konto.

Kreditmaksimum (RV)

Der er to felter, der viser oplysninger om debitorens kreditmaksimum. I det første felt vises det kreditmaksimum i RV, som kan tildeles den debitor, du har oprettet og bogført denne servicefaktura for. I det andet felt vises en statuslinje, der angiver, hvor mange procent af dette kreditmaksimum debitoren har brugt.

Linjerne i den nederste del af vinduet Statistik for servicefakturaer indeholder et momsprocentgrundlag for beløbene i den bogførte servicefaktura.

Tip

Se også