Åbn vinduet Statistik for servicekreditnotaer.

Angiver de statistiske oplysninger om linjerne i en bogført servicekreditnota. Vinduet kan åbnes fra vinduet Bogført servicekreditnota, når du klikke på Relaterede oplysninger, peger på Kreditnota og derefter klikker på Statistik.

Vinduet består af to dele, hovedet og linjerne. Hovedet omfatter to oversigtspaneler: Generelt og Debitor. I oversigtspanelerne vises der oplysninger som mængde, beløb, moms, omkostninger, avance og debitorkreditmaksimum. Beløbene i vinduet angives i samme valuta som den, der er anvendt i servicekreditnotaen, medmindre andet er angivet.

Felterne i oversigtspanelet Generelt indeholder følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse

Beløb

I dette felt vises nettobeløbet for alle linjerne i den bogførte servicekreditnota. Beløbet omfatter ikke moms eller en evt. fakturarabat, mens linjerabatter er inkluderet.

Fakturarabatbeløb

Feltet viser fakturarabatbeløbet for hele servicekreditnotaen. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, blev rabatten beregnet automatisk. Ellers beregnes det, når du klikker på Handlinger, peger på Funktioner og derefter klikker på Beregn fakturarabat, før du bogfører kreditnotaen.

I alt

I dette felt vises det samlede nettobeløb minus et evt. rabatbeløb for den bogførte servicekreditnota. Beløbet omfatter ikke moms.

% VAT eller

Momsbeløb

Her vises det samlede momsbeløb for den bogførte servicekreditnota.

I alt inkl. moms

I dette felt vises det samlede beløb i servicekreditnotaen inklusive moms, der er bogført på debitorens konto.

Salg (RV)

I dette felt vises tallet fra feltet I alt ovenfor omregnet til RV.

Oprindeligt kostbeløb (RV)

Her vises det samlede kostbeløb, i RV, for posterne i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcer i den bogførte servicekreditnota. Kostbeløbet er beregnet som et produkt af kostpris ganget med antal af de relevante varer, ressourcer og/eller omkostninger i den bogførte kreditnota.

Justerede omkostninger (RV)

Her vises kostbeløbet, i RV, for varerne i den bogførte servicekreditnota justeret for evt. ændringer i de oprindelige kostbeløb for disse varer. En nulværdi i feltet angiver, at der ikke var nogen værdiposter at beregne, muligvis pga. datakomprimering eller fordi justeringskørslen (Juster kostpris - vareposter) endnu ikke er kørt.

Overdækningsbeløb (RV)

I feltet vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede justerede omkostninger for varerne i den bogførte servicekreditnota. En nulværdi i feltet angiver et af følgende: Enten svarer de oprindelige omkostninger til de justerede omkostninger, eller der er ingen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindeligt avancebeløb (RV)

Her vises avancebeløbet for den bogførte servicekreditnota (i RV) før en evt. vareprisjustering. Beløbet beregnes i programmet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb og Oprindeligt kostbeløb (RV).

Justeret avancebeløb (RV)

I dette felt vises avancebeløbet for servicekreditnotaen, i RV, justeret for evt. ændringer i de oprindelige varepriser. I programmet beregnes beløbet som forskellen mellem værdierne i felterne Beløb og Justerede omkostninger (RV). Hvis der er en nulværdi i feltet, betyder det, at der ikke er nogen poster, der kan beregnes, muligvis pga. datakomprimering.

Oprindelig avance i %

Her vises det oprindelige avancebeløb udtrykt i procent.

Justeret avance i %

I dette felt vises beløbet for den justerede avance i servicekreditnotaen udtrykt som en procentdel af beløbet i feltet Beløb.

Antal

I dette felt vises mængden af alle poster i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcetidsforbrug i den bogførte servicekreditnota. Hvis resultatet er et afrundet beløb, fordi afkrydsningsfeltet Fakturaafrunding i vinduet Salgsopsætning er markeret, indeholder feltet Antal antallet af varer, ressourcetidsforbrug, omkostninger og/eller poster i finanskonti i servicekreditnotaen plus én.

Kolli

Her vises det samlede antal kolli i den bogførte servicekreditnota.

Nettovægt

I dette felt vises den samlede nettovægt af varerne i den bogførte servicekreditnota.

Bruttovægt

I dette felt vises den samlede bruttovægt af varerne i den bogførte servicekreditnota.

Rumfang

I dette felt vises det samlede rumfang af varerne i den bogførte servicekreditnota.

Beløbet i feltet Total inkl. moms afrundes i henhold til indholdet af feltet Fakturaafrundingspræcision i tabellen Valuta for den relevante valuta. Værdierne i felterne Antal, Kostbeløb (LV) og Avancebeløb (LV) afrundes i overensstemmelse med indholdet af feltet Afrundingspræcision i tabellen Valuta.

Felterne i oversigtspanelet Debitor indeholder følgende oplysninger:

Saldo (RV)

I dette felt vises saldoen i RV på debitorens konto.

Kreditmaksimum (RV)

Der er to felter, der viser oplysninger om debitorens kreditmaksimum. I det første felt vises det kreditmaksimum i RV, som kan tildeles den debitor, du har oprettet og bogført denne servicekreditnota for. I det andet felt vises en statuslinje, der angiver, hvor mange procent af dette kreditmaksimum debitoren har brugt.

Linjerne i den nederste del af vinduet Statistik for servicekreditnotaer indeholder et momsprocentgrundlag for beløbene i den bogførte servicekreditnota.

Tip

Se også