Kørslen Opdatér medarbejderoplysninger

Denne kørsel opdaterer/opretter lønnumre på baggrund af data modtaget fra SLS.  Ønsker man at opdatere standarddimensioner på stamdata/lønnummerkortet, ud fra de modtagne SLS segmenter, skal dette sættes op under Personaleopsætningen.

Følgende sker ved opdateringen af medarbejderoplysninger:

• SLS-opsætningskoder oprettes/opdateres

• Lønnummerkortet oprettes/opdateres med SLS-data for hvert lønnummer

• Medarbejderkortet oprettes/opdateres. Har en medarbejder flere lønnumre oprettes/opdateres medarbejderkortet ud fra det lønnummer som udpeges via valgt prioritering af lønnumre

• Feltet Aktionskodedato på Lønnummerkortet opdateres ud fra Aktionskodeopsætningen:

• Aktiv: Dato nulstilles

• Inaktiv: Dato sættes ud fra dato fra SLS

• Fratrådt: Dato sættes ud fra dato fra SLS

• Udelad: Dato nulstilles

• Ressourcenumre oprettes for hvert nyt lønnummer

Der er fra og med løngeneration 200610 sket en konsolidering af lønposter, således at efterreguleringer ikke længere er separate poster, men samles under den periode, hvor de har regnskabsmæssig betydning. Det betyder at man i lønoversigter i Personalemodulet kan se lønudgifter i de perioder de har påvirket regnskabet.

Indstillinger

Opdatér løngruppe: Ved opslag i tabellen Løngruppe, vælges hvilken løngruppe, der skal opdateres.

Bemærk: Vælges en løngruppe, der ikke har 'Ja' i feltet ""Egen løngruppe"", betyder det, at konteringsdataene ikke vil blive påført finanskonto- eller dimensionsoplysninger. Det gør det derfor muligt, at indlæse personale stam- og konteringsdata fra andre løngrupper end ens egen, uden at der opstår mapningsfejl ved indlæsningen.

Anvend egen prioritering: Sæt hak i dette felt, hvis prioriteringen af lønnumre skal ske iht. opsætningen i tabellen ’Prioritering af lønnumre’ (Personale/Opsætning/Prioritering af lønnumre). Alternativt anvendes kørslens standardprioritering:

1. udvælgelseskriterium: Højeste ansættelsesgrad.

2. udvælgelseskriterium: Højeste lønnummer (dette kriterium tages i anvendelse hvis der er flere løbenumre med samme ansættelsesgrad).

Kun prioritering af lønnumre: Hvis man ikke ønsker at opdatere medarbejderoplysninger, men blot vil have fornyet prioriteringen af lønnumre sættes hak i dette felt.

Opdatér medarb. for alle bogføringskredse i løngruppen: Hvis man modtager stam- og konteringsdata for flere bogføringskredse i samme løngruppe, kan man sætte hak i dette felt, for at få læst data, for alle bogføringskredse, ind i ét regnskab. Det betyder at medarbejderne fra de andre bogføringskredse vil blive oprettet i det regnskab, hvorfra opdateringen afvikles. Hvis man kun ønsker at opdatere medarbejdere fra den bogføringskreds, det tilhører det aktuelle regnskab, skal man ikke sætte noget hak i dette felt.

Indlæs Løngeneration med Løngeneration fra og med: I dette felt kan du indtaste en løngeneration, Så du kun får indlæst de løngenerationer som ligger fra og med den indtastet løngeneration. Ligger der flere løngenerationer bagud i lønindbakken, så vil disse blive slettet. Vælger du at feltet skal være Blank, så vil alle de tilgængelige løngenerationer blive indlæst.

Bemærk: Konteringsdata for medarbejdere i bogføringskredse, der ikke tilhører det regnskab, hvorfra opdateringen afvikles, vil ikke blive påført finanskonto- eller dimensionsoplysninger. Bemærk desuden, at når opdateringskørslen er færdig, slettes alle stam- og konteringsdata for hele løngruppen i indbakkerne. Har man derfor først kørt opdateringen uden hak i feltet (for egen bogføringskreds), kan man ikke efterfølgende opdatere medarbejdere for alle bogføringskredse, før næste lønkørsel.

Alle løngenerationer bliver opdateret, men filteret på rapporten kan ikke vise alle, hvis der er mere end 10 løngenerationer.

Tip