Rapporten Forbrug og Budget

Denne rapport viser hhv. bevægelse og saldo for følgende:

Rapporten kræver et kolonne format med følgende linjer:

Kolonnenr.

kolonnehoved

Kolonnetype

Posttype

Beløbstype

Vis

Afrundningsfaktor

A

Finans

Bevægelse

Finansposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

B

Budget

Bevægelse

Finansbudget
poster

Nettobeløb

Altid

Ingen

C

Finans

Regnskabsår til dato

Finansposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

D

Budget

Regnskabår til
dato

Finansbudget
poster

Nettobeløb

Altid

Ingen

(De kolonner der ikke er angivet, skal ikke udfyldes)

 

Hvis dette ikke eksisterer laves dette først, Finans, Opsætning, Kolonneformater.

Bemærk at det er teksten i Kolonnehoved, der er overskrift på rapportudskriften, så hvis man ønsker engelsk tekst i rapporten som kolonne overskrift, skal man skrive engelsk i Kolonnehoved eller lave 2 kolonneformater.

Indstillinger

Analysekode: Her vælges en analysekode med F6 (skal udfyldes). Bemærk at data kun medtages, hvis de var til stede inden opdatering af Analysen, dvs. at hvis der er indtastet fx nye budgetposter siden sidste opdatering, vil disse kun blive medtaget, hvis analysen opdateres (dette gælder ikke dispositionsdata). Endvidere skal feltet Medtag budgetter være markeret ved opdatering.

Medtag dimensioner: Når Analysekode er udfyldt, kan man trykke på ... i feltet Medtag dimensioner for at vælge hvilke dimensioner og hvordan deres indbyrdes forhold i udskriften skal være.

Dette sker ved at vælge Niveau for de dimensioner, der skal medtages (niveau 1 er øverste niveau osv. op til niveau 4).

Jo flere niveauer man vælger, jo dårligere performance - længere tid er rapporten om at genererer udskriften.

Kolonneformatnavn: Vælg med F6 det kolonneformat som rapporten skal tage udgangspunkt i (skal udfyldes).

Datofilter: I Datofilter skal indtastes et datofilter.

Finansbudgetnavn: I feltet Finansbudgetnavn kan angives et budgetnavn (F6), hvis der ikke vælges et budgetnavn, benyttes alle budgetposter i den valgte analyse.

Udskriv tomme linjer: I feltet Udskriv tomme linjer kan vælges hvis man ønsker at udskrive de kombinationer hvor beløb er 0.

Kun sumkonti: I feltet Kun sumkonti kan markeres, hvis udskriften kun skal indeholde værdier for Sum konti og Til-sum konti. Feltet har kun indflydelse på Finanskonti, dvs. finanskonto skal være i analysen og opsat på niveau.

Sideskift: Der er mulighed for at vælge sideskift for Niveau 1 & 2.

Medtag poster: Giver mulighed for at vælge ”Begge typer”, ”Kun alm. poster” eller ”Kun efterposter”. Kræver at analysen ikke er komprimeret.

Ultimoposter: Giver mulighed for at vælge ”Medtag” eller ”Medtages ikke”. Kræver at analysen ikke er komprimeret og at ”Medtag poster” er sat til ”Begge typer” eller ”Kun efterposter”.

Det skal bemærkes, at rapporten kun udskriver i den lokale regnskabsvaluta. Dette skyldes, at der medtages dispositionsposter, som kun ligger i denne enhed.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.