Angiver hvilke varer, der vil blive sammentalt i linjen.

Måden du skal udfylde feltet på, afhænger af oplysningerne i feltet Type. Hvis du knytter typen Formel til analyselinjen, kan du angive en formel, der omfatter rækkenumre (eller sammentællingsintervaller) fra analyserapporten. Hvis typen er Vare eller Debitor, skal du angive et nummer (eller et sammentællingsinterval) fra vare- eller debitoroversigten. Hvis typen er Varegruppe, Debitorgruppe eller Sælger, skal du angive en dimensionsværdi (eller et dimensionsværdiinterval) fra dimensionsværdioversigten.

Hvis du bruger et sammentællingsinterval, sammentælles alle varerne i det interval, som du fastsætter, f.eks. varerne i intervallet 1900..2100.

FunktionEksempelViste poster

Lig med

377

Nummer 377

Interval

1100 .. 2100

..1231

40000..

Tal fra 1100 til og med 2100.

Varenumre op til 1231

Varenummer 40000 og alle efterfølgende numre

Enten/eller

1200|1300

Dem med nummer 1200 eller 1300

Og

<2000&>1000

Numre mindre end 2000 og større end 1000. Tegnet & kan ikke bruges alene med et nummer, fordi en post ikke kan have flere numre.)

Forskellig fra

<>0

Alle numre undtagen 0

Større end

> 1200

Numre større end 1200

Større end eller lig med

>=1200

Numre større end eller lig med 1200

Mindre end

<1200

Numre mindre end 1200

Mindre end eller lig med

<=1200

Numre mindre end eller lig med 1200

Du kan bruge en formel til at udføre beregninger på andre linjer. Der henvises til de andre linjer vha. deres rækkereferencenummer.

Du kan bruge følgende symboler:

+ (plus)

- (minus)

* (ganget med)

/ (divideret med)

^ (eksponentiering)

() (parenteser)

Bemærk
Hvis du vil indsætte et nummer i formlen, må nummeret ikke være brugt som rækkereferencenummer i analyserapporten.

Du kan bruge op til 250 tegn (både tal og bogstaver).

Hvis du bruger funktionen Indsæt varer, kopieres oplysningerne fra feltet Nummer i vareoversigten automatisk til dette felt.

Se også