Hvis du bruger andre moduler ud over Finans og bogfører til konti som Debitorer, Kreditorer, Varer eller Ressourcer, skal du oprette et link mellem disse konti og finanskontiene. Hvis du kun bruger modulet Finans, er det ikke nødvendigt at oprette bogføringsgrupper.

Bogføringsgrupper bruges til at oprette disse links mellem de forskellige moduler og modulet Finans. Du skal derfor have oprettet kontoplanen, før du kan oprette bogføringsgrupper. Når salg, køb og andre transaktioner registreres og bogføres, hvor en bestemt finanskonto ikke angives direkte, giver bogføringsgrupper tilknytningen til de korrekte konti. Ved salg af en vare til en kunde på en salgsordre, er der ikke angivet en finanskonto. Men når funktionen Naviger er udført, vil gennemgangen af en bogført faktura vise poster, som blev bogført på finanskontoen. Dette sker, fordi kunden og varen blev tildelt bogføringsgrupper for at identificere finanskontiene.

Der er tre større typer bogføringsgrupper, som vedrører salg af lagervarer og ressourcer til kunder og køb af lagervarer fra leverandører:

Generelle bogføringsgrupper

Generelle bogføringsgrupper tilføjes debitorer, kreditorer, varer og ressourcer for at knytte vare- og/eller ressourcetransaktioner fra købs- og salgsdokumenter såvel som varekladder og sagskladder til Finans.

 • Virksomhedsbogføringsgrupper: Angiver, "hvem vi sælger til" (debitorer), og "hvem vi køber fra" (kreditorer).
 • Produktbogføringsgrupper: Angiver, "hvad vi sælger" (varer og ressourcer), eller "hvad vi køber" (varer).
 • Bogføringsopsætning: Et matrixvindue, som kombinerer forretnings- og produktbogføringsgrupper. Brugeren kan ved alle kombinationer bestemme, hvilke konti programmet skal bogføre:
  • Salg og indkøb
  • Salg og købskreditnotaer
  • Salg og købsfakturarabatter og kontantrabatter
  • Kostpris for solgte varer og lagerreguleringer
  • Tillagte direkte omkostninger og udlignet indirekte kostpris
  • Købsafvigelser

Der er undtagelser, men typisk bruges matrixen Bogføringsopsætning til at tildele de resultatopgørelseskonti, du vil bogføre til. Du kan for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper tildele et forskelligt sæt finanskonti. Du kan bogføre salget af den samme vare til forskellige salgskonti i Finans, da kunder kan være tildelt forskellige virksomhedsbogføringsgrupper. Du kan bruge den samme finanskonto til forskellige kombinationer, hvilket gør det muligt for dig at bruge bogføringsgruppefiltre på rapporter.

Virksomhedsbogføringsgrupper

Du tildeler virksomhedsbogføringsgrupper til debitorer og kreditorer. I vinduet Virksomhedsbogføringsgrupper skal du angive en kode og en beskrivelse for bogføringsgruppen.

Når du opretter virksomhedsgrupper, skal du overveje:

 • Hvor mange grupper du skal bruge for at specificere salg efter debitorer.
 • Hvor mange grupper du skal bruge for at specificere køb efter kreditorer.

Virksomhedsgrupperne kan oprettes, så debitorer og kreditorer inddeles efter grafisk område (lokal, EU-lande, udenlandsk osv.) eller virksomhedstype (detail, industriel, engroshandel, service), eller for at skelne mellem private virksomheder og statslige organer. Antallet af grupper er direkte forbundet med kontoplanen.

Hvis du ikke ønsker at skelne mellem salg og køb efter debitorer og kreditorer, er det ikke nødvendigt at oprette nogen virksomhedsbogføringsgrupper.

For yderligere oplysninger om opsætning af virksomhedsgrupper se Sådan oprettes generelle virksomhedsgrupper.

Produktbogføringsgrupper

Du tildeler produktbogføringsgrupper til varer og ressourcer. I vinduet Produktbogføringsgrupper skal du angive en kode og en beskrivelse for bogføringsgruppen.

Når du opretter produktgrupper, skal du overveje:

 • Hvor mange grupper du skal bruge for at specificere salg efter produkter (varer og ressourcer).
 • Hvor mange grupper du skal bruge for at specificere køb efter varer.

Eksempler på, hvordan produktbogføringsgrupper kan opdeles, er: råvarer, detail, ressourcer, kapaciteter osv. råvarer, detail, ressourcer, kapaciteter osv. Produktbogføringsgrupperne leverer de større produktgrupper, som findes i kontoplanen. Hver enkelt lagervare og ressource tildeles en produktbogføringsgruppe.

For yderligere oplysninger om opsætning af produktgrupper se Sådan oprettes generelle produktgrupper.

Bogføringsopsætning

I vinduet Bogføringsopsætning kan du for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper tildele et forskelligt sæt finanskonti. Det er derfor muligt at bogføre salget af den samme vare til forskellige salgskonti i Finans, da kunder kan være tildelt forskellige virksomhedsbogføringsgrupper.

Hvis du bruger lager, skal du ud over at oprette alle mulige kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper også oprette en linje for hver produktbogføringsgruppe med en tom virksomhedsbogføringsgruppe tildelt. En situation, hvor denne kombination er nødvendig, er for bogføringsaktivitet fra varekladder, når der ikke er tildelt en debitor eller kreditor til transaktionen.

For yderligere oplysninger om kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper se Sådan oprettes kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper.

Kopiere bogføringsopsætningslinjer

Jo flere produkt- og virksomhedsbogføringsgrupper, du har, jo flere linjer ser du i vinduet Bogføringsopsætning. Dette kan betyde en masse dataangivelse for at konfigurere bogføringsopsætningen for virksomheden. Selvom der muligvis er mange forskellige kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper, kan forskellige kombinationer stadig bogføre til de samme finanskonti. Hvis du vil begrænse mængden af manuel dataangivelse, skal du kopiere finanskontiene fra en eksisterende linje i vinduet Bogføringsopsætning.

For yderligere oplysninger om kopiering af finanskonti fra en eksisterende linje se Sådan kopieres bogføringsopsætningslinjer.

Specifikke bogføringsgrupper

Formålet med specifikke bogføringsgrupper er at knytte finansposterne for datterselskaber (f.eks. debitorposter) til finansposterne. Det gør det muligt at bruge f.eks. salgsdokumenter i stedet for at bogføre direkte til finansposterne. Når debitorposter oprettes, sikrer bogføringsgrupperne, at de tilsvarende poster oprettes i finansposterne.

Der findes bestemte bogføringsgrupper for følgende:

 • Debitorer: Denne bogføringsgruppe samler de tilgodehavendekonti, kontantrabatkonti, faktura- og afrundinger fra udligning-konti, rente- og gebyrkonti, som vedrører debitorer.
 • Kreditorer: Denne bogføringsgruppe samler de leverandørkonti, kontantrabatkonti, faktura- og afrundinger fra udligning-konti, rente- og gebyrkonti, som vedrører kreditorer.
 • Lagerbeholdning: Denne bogføringsgruppe bruges til at angive lageret. Hver enkelt varebogføringsgruppe kombineres derefter med den korrekte Lokationskode i vinduet Opsætning af varebogføring. For hver kombination kan du samle lagerkontiene, VIA-kontoen og andre afvigelseskonti, der relaterer til lager, i kontoplanen.
 • Bank: Denne bogføringsgruppe knytter en bankfinanskonto til en bankkonto i programmet.
 • Anlæg: Denne bogføringsgruppe angiver de konti, som programmet bogfører transaktioner vedrørende anlæg til.

Efter at primosaldi er blevet angivet i kontoplanen for datterselskabers finansposter (f.eks. Tilgodehavender), skal du fjerne markeringen i feltet Direkte bogføring i Finanskort.

Debitorbogføringsgrupper

I vinduet Debitorbogføringsgrupper skal du angive en kode og en beskrivelse for bogføringsgruppen. Vinduet angiver, hvilke konti der bruges, når tilgodehavendetransaktioner bogføres i finansposterne. Hver debitor skal tilhøre en bogføringsgruppe, da debitorens bogføringsgruppe fortæller systemet, hvor de transaktioner, der vedrører debitoren, skal bogføres. Du kan oprette lige så mange bogføringsgrupper, du vil.

Hvis du bruger lagerbeholdning sammen med tilgodehavender, vil kombinationen af den virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt debitorerne, og den produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervaren, bestemme, hvilke konti salgsordrelinjeposterne bogføres til i finansposterne.

For yderligere oplysninger om opsætning af debitorbogføringsgrupper se Sådan oprettes debitorbogføringsgrupper:.

Kreditorbogføringsgrupper

I vinduet Kreditorbogføringsgrupper skal du angive en kode og en beskrivelse for bogføringsgruppen. I vinduet angives, hvilke konti der bruges, når leverandørtransaktioner bogføres til finanskontiene. Hver kreditor skal tilhøre en bogføringsgruppe, da kreditorens bogføringsgruppe fortæller systemet, hvor de transaktioner, der vedrører købskontiene, gebyrkontiene og kontantrabatkontiene, skal bogføres. Du kan oprette så mange kreditorbogføringsgrupper, som du vil.

Hvis du bruger lagerbeholdning sammen med kreditorstyring, vil kombinationen af den virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt kreditorerne, og den produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervaren, bestemme, hvilke konti købsordrelinjeposterne bogføres til i finansposterne.

For yderligere oplysninger om opsætning af kreditorbogføringsgrupper se Sådan oprettes kreditorbogføringsgrupper.

Varebogføringsgrupper

Med varebogføringsgrupper kan du angive lagerkonti på balancen for de forskellige varer. I vinduet Varebogføringsgrupper skal du angive en kode og en beskrivelse for bogføringsgruppen.

Der skal være tildelt en produktbogføringsgruppe og en varebogføringsgruppe til hver vare. Varens bogføringsgruppe fortæller systemet, hvor de transaktioner, der er tilknyttet varen, skal bogføres.

Varebogføringsgrupper er også en smart måde at organisere lageret på. Når du opretter rapporter, kan du adskille varer efter bogføringsgrupperne.

Varebogføringsopsætning

Når du har oprettet varebogføringsgrupper, skal du bruge vinduet Opsætning af varebogføring til at oprette links mellem varebogføringsgrupper, lagerplaceringer og finanskonti. Når du bogfører vareposter, bogføres disse til den finanskonto, der er oprettet til kombinationen med den varebogføringsgruppe og lokation, der er knyttet til varen. Bemærk, at de eneste to konti, som er nødvendige til at begynde med, er Lagerkonto og Lagerkonto (mellemkto.). De andre konti vedrører bestemte moduler, som du muligvis bruger.

For yderligere oplysninger om opsætning af lagerbogføringsgrupper se Sådan opsættes varebogføringsgrupper.

Bankbogføringsgrupper

Bankbogføringsgrupper bruges til at knytte en bankfinanskonto til en bankkonto i programmet. Alle bankkonti skal være tilknyttet ved hjælp af en bogføringsgruppe til en entydig finanskonto for at gøre sporing af transaktioner og bankafstemninger nem.

For yderligere oplysninger om tilknytning af en bankfinanskonto til en bankkonto se How to: Set Up Bank Account Posting Groups.

Anlægsbogføringsgrupper

Med anlægsbogføringsgrupper kan du oprette links mellem anlæg og den finanskonto, hvor finansinteraktionen er aktiveret. Bogføringsgrupper giver også grupper af anlæg, som kan bruges til statistikudarbejdelse.

I vinduet Anlægsbogføringsgrupper skal du angive en kode for hver enkelt anlægsgruppe, du vil arbejde med.

 • Du angiver de finanskontonumre, der skal bruges til de forskellige typer udgifter og omkostninger.
 • Du angiver kontiene for anskaffelser, akkumulerede afskrivningsbeløb, anskaffelse ved afgang, afskrivning ved afgang, gevinst ved afgang, tab ved afgang, reparationer og afskrivning ved drift.

Bemærk, at ikke alle konti vises i standardlayoutet. Hvis du vil se alle felterne, skal du klikke på Bogf.gr, Kort for at åbne vinduet Anlægsbogføringsgruppekort. På oversigtspanelerne Generelt og Modkonto kan du se alle kontofelterne. Vinduet Anlægsbogføringsgruppekort giver et godt overblik over kontostrukturen af bogføringsgruppen. Hver anlægsbogføringstype kan have mere end én relation til en finanskonto. I de fleste tilfælde bruges den samme konto til alle slags afskrivning. Det er kun anskaffelseskontoen, som er anderledes, fordi den er tilknyttet en momsbogføringsgruppe.

Momsbogføringsgrupper

Moms er en transaktionsskat. Moms betales af slutforbrugeren, herunder også virksomheder. Principperne for oprettelse af momsbogføringsgrupper, både virksomhed og produkt, ligner de principper, der bruges til oprettelse af generelle bogføringsgrupper.

 • Momsvirksomhedsbogf.grupper: Angiver, "hvem vi sælger til" (debitorer), og "hvem vi køber fra " (kreditorer).
 • Momsproduktbogf.grupper: Angiver, "hvad vi sælger" (varer og ressourcer), eller "hvad vi køber" (varer).
 • Momsbogf.opsætning: Et matrixvindue, som kombinerer forretnings- og produktbogføringsgrupper. For hver kombination kan du angive momsprocent, momsberegningstype og finanskontonumre til bogføring af moms, der relaterer til:
  • Salg
  • Køb
  • Modtagermoms
  • Om moms genberegnes, når en kontantrabat tildeles eller modtages

Momsvirksomhedsbogf.grupper

I vinduet Momsvirksomhedsbogf.grupper opretter du momsvirksomhedsbogføringsgrupper for at skelne mellem typerne af debitorer og kreditorer. Du kan bruge momsvirksomhedsbogføringsgrupperne til at bestemme beregning og bogføring af moms, f.eks. ved at angive, om debitoren eller kreditoren i transaktionen er i et EU-land eller ej.

Før du opretter momsvirksomhedsbogføringsgrupper, skal du beslutte dig til, hvor mange forskellige grupper, du vil bruge. Det afhænger af et antal faktorer, herunder lokal lovgivning, og om du handler både nationalt og internationalt.

På hvert debitor- og kreditorkort skal du skrive den kode, som svarer til den gruppe, som debitor eller kreditor tilhører. I nogle situationer er moms inkluderet i prisen på varer og tjenesteydelser på vare- eller ressourcekortene. I sådanne situationer skal du udfylde en momsvirksomhedsbogføringsgruppe i feltet Momsvirks.bogf.gruppe (pris) for debitorer eller kreditorer, som du handler disse varer og tjenester med.

For yderligere oplysninger om opsætning af momsvirksomhedsbogf.grupper se Sådan oprettes virksomhedsbogføringsgrupper.

Momsproduktbogf.grupper

I vinduet Momsproduktbogf.grupper skal du oprette momsproduktbogføringsgrupper for at angive de forskellige momsberegninger, der er nødvendige for de typer varer eller ressourcer, du køber eller sælger.

Du skal angive den kode for momsproduktbogføringsgrupper, som repræsenterer den gruppe, som varen eller ressourcen tilhører.

Momsbogf.opsætning

I vinduet Opsætning af momsbogf. kan du angive, hvilke konti momsen skal bogføres på.

Momsbogf.opsætning består af kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper. Du kan oprette det antal kombinationer, som du skal bruge, og du kan knytte forskellige finanskonti til hver kombination. For hver kombination kan du angive en momsprocent, en momsberegningstype og kontonumre for bogføring af den moms, som vedrører salg, køb og modtagermoms.

Når du udfylder en linje i en finanskladde, købs- eller salgslinjer, kontrolleres vinduet Opsætning af momsbogf. for at se, hvilke konti der skal bruges til en bestemt kombination af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper.

For yderligere oplysninger om opsætning af kombinationer af momsbogføringsgrupper se Sådan oprettes kombinationer af momsvirksomheds- og momsproduktbogføringsgrupper.

Eksempel på sammenkædning af bogføringsgrupper

Debitorkortet indeholder virksomhedsbogføringsgruppen og debitorbogføringsgruppen. Varekortet indeholder produktbogføringsgruppen og varebogføringsgruppen. Når der oprettes et salgsdokument, hentes oplysningerne fra debitorkortet ind i salgshovedet, og oplysningerne fra varekortet hentes ind i salgslinjerne.

 • Bogføringen af indtægterne (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktionsbogføringsgruppen i vinduet Bogføringsopsætning.
 • Bogføringen af tilgodehavender (balancen) bestemmes af debitorbogføringsgruppen.
 • Bogføringen af lager (balancen) bestemmes af varebogføringsgruppen.
 • Bogføringen af kostprisen for solgte varer (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktbogføringsgruppen.

Tidspunktet for bogføring til disse konti afhænger af konfigurationen. Tidspunktet for bogføring påvirkes f.eks. af, hvornår du udførte periodiske aktiviteter , (Bogfør lagerregulering og Reguler kostværdi - vareposter), og om afkrydsningsfeltet Aut. lagerværdibogføring er markeret i vinduet Lageropsætning.

Se også