Logistikfunktionen giver dig mulighed for at organisere og håndtere varerne på lageret på placeringsniveau. Afhængigt af den valgte opsætning og de moduler, som din licens omfatter, kan du modtage varer og gemme dem væk på en placering, plukke og levere fra en placering og flytte varer fra én placering til en anden. Nedenfor beskrives de forskellige logistikfunktioner.

Placeringer

Du kan angive de zoner og placeringer, der bruges på lagerstedet. Når zoner og placeringer er oprettet, kan du angive, hvilke varer der skal placeres hvor, eller du kan angive, at en bestemt vare har en fast placering, også selv der i øjeblikket ikke er varer på den pågældende placering. Når du bruger disse funktioner som et led i de daglige aktiviteter på lagerstedet, hvor varer modtages, afsendes, plukkes og lægges væk, får du et meget bedre overblik over lagerstedet og varernes bevægelserne. Der er funktioner, som gør det lettere at organisere og bruge placeringer. To af disse er kladderne til hhv. placeringsindhold og placeringsoprettelse, som beskrives nedenfor.

Placeringsindhold

I vinduet Placeringsindhold kan du se indholdet på placeringer på lagerstedet. Der findes placeringsindholdsposter både for placeringer, der rummer et antal varer, og for placeringer, der endnu ikke rummer et antal varer, men hvor placeringen er fast for en bestemt vare. Du kan angive, at en placering er fast for en vare, ved at markere afkrydsningsfeltet Fast. Løse placeringer uden indhold vises ikke i vinduet. Nederst i vinduet kan du se et felt med det beregnede Antal på regul.placering. Dette felt bruges, når du bruger Styret læg-på-lager og pluk. Feltet viser summen af de reguleringer, der i øjeblikket er på reguleringsplaceringen for dette placeringsindhold, for hver placeringsindholdslinje (vare på en placering). Hver gang du registrerer en regulering i vareantallet på en placering, opretter du en modsatrettet post på reguleringsplaceringen. Når du bogfører reguleringerne i varekladden, indsættes der automatisk poster på reguleringsplaceringen, der tvinger værdien i feltet Antal på regul.placering til at blive 0, og tilsvarende poster i varekladden.

Placeringsoprettelseskladder

Med begrebet Placeringsopsætning kan du i stedet for at oprette lagerplaceringer én efter én, hvilket kan være en tidskrævende proces, generere mange ens placeringer på én gang ved hjælp af placeringsoprettelseskladden. Du skal beslutte, hvilken slags placeringer du vil medtage i lageret og oprette placeringsskabeloner (prototyper/modeller), som kopieres, når du opretter placeringer i kladden. Du skal også overveje det mest relevante nummereringssystem for placeringskoden. Vær opmærksom på, at en af sorteringsmetoderne for læg-på-lager, pluk og bevægelser er placeringskoden. Processen til oprettelse af placeringen består af tre trin: Først beregner du placeringerne i overensstemmelse med de oplysninger, du har angivet i regnearket. Derefter redigerer eller annullerer du resultaterne, og når du er tilfreds, opretter du placeringerne.

Modtagelser

Her modtager du varer på basis af kildedokumenter, planlægger direkte afsendelser og bogfører vareleverancer, når lagerstedet kræver lagermodtagelse med lagerdokumenter. Under særlige betingelser kan du også oprette lagt på lager-instruktioner for zoner og placeringer. Du kan få vist de muligheder for direkte vareafsendelse, der er tilgængelige på et givet tidspunkt, og bestemme, hvor mange varer du vil bruge direkte afsendelse.

Du bruger lagermodtagelser til at bogføre de varer, du modtager på lageret i vareregnskabet. Når varerne ankommer, henter du linjerne fra det kildedokument, som udløste modtagelsen, og angiver mængderne af de varer, du har modtaget. Hvis du benytter placeringer, kan du også registrere den modtageplacering, hvor du har placeret varerne. Når du bogfører modtagelsen, skal du enten oprette en læg-på-lager-instruktion eller gøre modtagelseslinjerne tilgængelige i læg-på-lager-kladden, afhængigt af hvordan lageret er sat op.

Leverancer

Med lagerleverancer kan du forberede leverancer, der anmodes om i kildedokumentet, når lagerstedet kræver leverance med lagerdokumenter. Hvis lokationen kræver pluk, kan du oprette plukinstruktioner til hver enkelt leverance, eller du kan frigive leverancelinjerne til plukkladden, hvor du så kan planlægge en hel og mere effektiv runde pluk til flere leverancer ad gangen. Når medarbejderne har plukket alle varerne, kan du færdiggøre leverancen og derefter bogføre den.

Læg-på-lager-aktiviteter og Pluk

Disse to menupunkter indeholder de instruktioner, som lagermedarbejderne skal følge, når de flytter rundt på varer på lagerstedet. Læg-på-lager-aktiviteterne bruges, når lokationen kræver både lagermodtagelse og læg-på-lager, og lagerpluk bruges, når lokationen kræver både lagerpluk og lagerleverance.

Når lokationen er sat op til at bruge placeringer, indeholder instruktionerne et forslag til den placering, hvor varen skal tages fra, og den placering, hvor den skal lægges. Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, er dette forslag udarbejdet på baggrund af beregninger, der udføres automatisk ved hjælp af placeringernes niveau eller læg-på-lager-skabeloner, afhængigt af aktiviteten. Hvis du ikke bruger styret læg-på-lager og pluk, udarbejdes forslaget på baggrund af varens standardplaceringer. Du kan altid ændre de instruktioner, som foreslås automatisk.

Hvis lagerstedet er sat op til styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge ADCS-systemet til at gøre læg-på-lager og pluk af varer mere effektiv på lagerstedet.

Plukkladder

Hvis lokationen kræver både pluk og leverance, kan du planlægge og oprette plukinstruktioner ved at bruge plukkladden. Programmet henter linjer, der stammer fra frigivne dokumenter (inklusive produktionsordrer), der kræver varer fra lagerstedet. Der kan kun hentes linjer frem i kladden, som der ikke er plukinstruktioner til. Når du har samlet og sorteret et tilpas antal linjer, kan du oprette plukinstruktioner fra kladden.

Læg-på-lager-kladder

Hvis lokationen kræver både pluk og modtagelse, kan du planlægge og oprette en læg-på-lager-instruktion for flere leverancer i denne kladde. Du kan sortere de modtagelseslinjer, som du har hentet, forskelligt, og på den måde oprette instruktioner, der gør det nemmere for lagermedarbejderne at lægge varer på plads. Du kan bruge feltet Brug læg-på-lager-kladde på lokationskortet til at vælge, om der under bogføringen af modtagelser automatisk skal oprettes læg-på-lager-instruktioner, eller om linjerne skal gøres tilgængelige i læg-på-lager-kladden.

Direkte afsendelse

Med funktionerne i forbindelse med direkte afsendelse, der er tilgængelige, hvis lokationen kræver lagermodtagelse og læg-på-lager, kan du hurtigt se programmets forslag til den mængde, der direkte skal afsendes, på lagermodtagelsen. I et separat vindue kan du desuden se en oversigt over de individuelle kildedokumentlinjer, der danner grundlag for beregningen. Du kan nedsætte eller øge det antal varer, der skal afsendes direkte, før du bogfører modtagelsen, eller du kan gøre det i læg-på-lager-instruktionen. Varer til direkte afsendelse lægges ikke til side til bestemte udgående kildedokumenter, men du kan foretage en almindelig reservation ved at bruge en genvej i vinduet Mulighed for dir. lager.afsend.

Der indsættes automatisk varer til direkte afsendelse på en af placeringerne for denne type varer, som også er de første placeringer, der tages i betragtning ved pluk af varer til leverancer. For lagre med placeringer er der også oplysninger om varer til direkte afsendelse tilgængelig på hver leverancelinje: Når du tilføjer en linje til en leverance, beregner programmet, hvor mange varer der er til rådighed på den direkte afsendelsesplacering. Hvis du er i gang med en uekspederet ordre, hvor der kun mangler en enkelt vare, kan du bruge disse oplysninger til hurtigt at se, om leverancen kan færdiggøres.

Bevægelser

Bevægelser indeholder de instruktioner, som lagermedarbejderne skal følge, når de flytter rundt på varer på lagerstedet. Bevægelseskladden og bevægelsesdokumenterne er tilgængelige, når lokationen er sat op til at bruge styret læg-på-lager og pluk.

Hvis lokationen er sat op til styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge ADCS-systemet til at gøre flytning af varer mere effektiv på lagerstedet.

Bevægelseskladder

Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge bevægelseskladder til at beregne genopfyldning og gennemse de genopfyldningslinjer, der foreslås, inden du opretter en bevægelsesinstruktion. Du kan også planlægge individuelle bevægelser fra placering til placering og derefter oprette en bevægelsesinstruktion. Modsat de andre kladder indeholder denne kladde både felter for den zone og den placering, hvor en vare aktuelt er placeret, og for den zone og placering, som varen skal flyttes til.

Interne læg-på-lager-aktiviteter og Interne pluk

Med interne læg-på-lager-aktiviteter og interne pluk kan du planlægge og oprette instruktioner til at lægge varer på lager og plukke varer uden et kildedokument. Du kan bruge menupunkterne til en række særlige formål, herunder pluk af varer til ikke-planlagt produktionsforbrug, returnering af varer til lagerstedet, der ikke bruges i en produktion, placering af varer til en salgsdemonstration på en særlig lagerplacering, der bruges til dette formål, eller placering af repræsentative varer på en placering til kvalitetskontrol.

Hvis du bruger placeringer, skal du ved en intern læg-på-lager indtaste den placering, som varerne skal tages fra, og oprette en læg-på-lager-instruktion. Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, foreslås den placering, du skal anbringe varerne på, i overensstemmelse med lagerstedets læg-på-lager-regler. Ved et internt pluk indtaster du den placering, hvor varerne skal lægges, og opretter en plukinstruktion. Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, og du opretter et pluk ud fra det interne pluk, foreslås den placering, som varerne skal tages fra, i overensstemmelse med reglerne for lagerpluk.

Lagerkladder

Lagerkladderne svarer til lageropgørelseskladderne bortset fra, at de håndterer varerne på placeringsniveau. Disse kladder kan kun anvendes, når placeringen er oprettet til styret læg-på-lager og pluk.

Lagerkladde

Lagerkladden minder meget om varekladden i modulet Lagerbeholdning, men den omfatter kun mængdereguleringer af varer på lagerplaceringerne. Hvis du opdager en afvigelse i det antal varer, der skulle være på en placering, indtaster du det positive eller negative antal direkte på kladdelinjen og registrerer posten. Programmet regulerer mængden af varen på placeringen til den faktiske optalte mængde og foretager en tilsvarende regulering (med modsat fortegn) på lagerreguleringsplaceringen. En person med lagerrettigheder kan senere bogføre reguleringen i vareregnskabet ved at køre funktionen Beregn lagerregulering i varekladden.

Lageromposteringskladde

I visse situationer kan det være nødvendigt at flytte varer uden først at oprette et instruktionsdokument. I det tilfælde kan du registrere flytningen i omposteringskladden ved at indtaste varenumre, det flyttede antal, de placeringer, som du tog varerne fra, og de placeringer, hvor du satte dem. Du kan også bruge omposteringskladden, hvis lagerstedet skal omstruktureres.

Lagerplaceringsopgørelseskladde

Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge lagerplaceringsopgørelseskladden, når du vil optælle lagerbeholdningen på placeringerne. Når du har optalt en bestemt vare på samtlige placeringer, registrerer du resultaterne som lagerposter. Der oprettes en afstemningspost på lagerreguleringsplaceringen i tilfælde af eventuelle afvigelser, og der registreres poster i lagerkladden, som angiver, at der er foretaget en optælling af lagerbeholdningen. Derefter opretter du en lageropgørelse i modulet Lager for de samme varer, som du har opgjort i lagerplaceringsopgørelseskladden. Når du udfører funktionen Beregn beholdning, indsættes antallet automatisk på grundlag af posterne på lagerreguleringsplaceringen. Derefter kan du bogføre lagerbeholdningen. Antallet af varer på lagerstedet svarer til antallet i varekladden, og den fysiske lagerbeholdning er blevet bogført på lageropgørelseskladden.

Periodisk lageropgørelse

Hvis du vil optælle noget af lagerbeholdningen med regelmæssige mellemrum, kan du bruge funktionaliteten til lageroptælling. Du kan fastsætte forskellige optællingsperioder og tildele dem til de varer, du vil tælle periodisk. Når du vil udføre den første periodiske optælling, og du ikke bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge vinduet Lageropgørelseskladde . Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, skal du bruge vinduet Lagersted - fysisk lagerkladde. Du følger procedurerne for periodisk optælling, herunder opdatering af optællingsperioden på varekortet, når du har optalt varen i hele lageret. Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, skal du først registrere de periodiske optællingsresultater i lagerplaceringsopgørelsen og derefter i lageropgørelseskladden i lageret.

Lagerreguleringsplacering

Når du bruger styret læg-på-lager og pluk, er lagerreguleringsplaceringen linket mellem lageret og resten af programmet. Når der forekommer en transaktion i virksomheden, der har indvirkning på lageret eller en aktivitet i lageret - bortset fra bogføring af modtagelser eller leverancer (som pr. definition opretter poster i vareregnskabet) - som har indvirkning på vareregnskabet, registreres en post på reguleringsplaceringen. Nogle gange annullerer poster hinanden inden for en kort periode (f.eks. varer, der var væk i går, findes i dag), men på regelmæssige tidspunkter, bogføres mængderne i reguleringsplaceringen i varekladden, så den fysiske optælling af varer på lageret er den samme som mængderne i vareregnskabet.

Registrerede dokumenter

Du kan finde poster for alle udførte interne lagerinstruktionsdokumenter: Registrerede læg-på-lager-aktiviteter, pluk og overflytninger. Disse dokumenter medfører ikke, at der oprettes poster i varekladden, men de kan udgøre vigtige midlertidige poster for aktiviteterne på lagerstedet. Programmet gemmer dem automatisk, og du kan få dem vist vha. menupunkterne. Du kan også slette dem, når der ikke længere er behov for dem. Du kan enten slette dem enkeltvist eller vha. en kørsel.

Kildedokumenter:

Varer ankommer på eller sendes fra et lagersted på basis af beslutninger, der foretages andre steder i virksomheden. Detaljerne om disse beslutninger registreres i kildedokumenter, som skal frigives til lagerstedet, før der kan modtages eller leveres varer. Kildedokumenterne for modtagelser er købsordrer, salgsreturvareordrer eller indgående overflytninger. Kildedokumenterne for leverancer er salgsordrer, købsreturvareordrer eller udgående overflytninger.

Grænsefladen mellem kildedokumenterne og lagerstedet er tabellen Lageranmodning, som brugeren ikke kan få vist direkte. Posterne oprettes i denne tabel, når du frigiver et af de ovenstående kildedokumenter, eller når en produktion på den samme lokation medfører forbrug eller afgang af varer på lagerstedet.

Du kan spore forløbet af kildedokumenter, der er frigivet til lageret. Klik på Ordre og derefter på Lagermodtagelseslinjer eller Lagerleverancelinjer i kildedokumentet, afhængigt af om en kvittering eller en leverance er det forventede resultat af kildedokument. Du kan derefter se de eventuelle leverancelinjer eller modtagelseslinjer, der er oprettet på lageret. Hvis der ikke er nogen linjer, er varerne endnu er ankommet i tilfælde af modtagelse, eller lageret er endnu ikke begyndt at forberede leverancen.

ADCS (Automatic Data Capture System)

Hvis du vil registrere placeringen af varer på lagerstedet elektronisk, og lagerstedet er sat op til styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge ADCS-systemet, som er udviklet til brug med håndholdt udstyr. ADCS gør det muligt at registrere flytningen af varer med det samme.

Se også