Før du kan bruge modulet Anlæg, skal du angive bestemte grundlæggende oplysninger.

Nedenfor findes en liste over de typer oplysninger, du skal angive.

Regnskab

Opsæt anlægsbogføringsgrupper og -allokeringsnøgle. Opsæt kladdetyper.

Grundlæggende afskrivningsoplysninger

Opret afskrivningsprofiler, og definer forskellige afskrivningsregler, der integrerer finansposter med de oplysninger, der gør det muligt at kopiere poster i flere afskrivningsprofiler. Definer en standardkladdeopsætning for hver afskrivningsprofil.

Grundlæggende generelle oplysninger

Angiv generelle oplysninger, som ikke vedrører en afskrivningsprofil.

Anlæg

Definer artskoder, gruppekoder og lokationer for anlæg, og opsæt anlægskort. Definer afskrivningsmetoden for hver enkelt anlægsaktiv.

Hvis du vil definere hovedanlæg og -komponenter, skal du opsætte komponentlister.

Klassifikationskoder

Inden du opsætter dine anlægskort, skal du overveje, hvordan de skal posteres. Følgende posteringskoder kan bruges:

  • Anlægsartskode
    Du kan bruge koden til oprettelse af hovedgrupper for anlægsaktiver, f.eks. materielle og immaterielle anlægsaktiver.
  • Anlægsgruppekode
    Du kan bruge denne kode til at gruppere anlægsaktiverne inden for hovedkategorierne, f.eks. bygninger, køretøjer, møbler og maskiner.
  • Anlægslokationskode
    Denne kode kan du bruge til at registrere anlæggets lokation, f.eks. salgsafdelingen, receptionen, administrationen, produktionen og lager. Disse oplysninger er nyttige i forbindelse med forsikring og lagerstedet.

Forsikring

Definer forsikringstyper, og opsæt forsikringskort.

Reparation

Definer reparationstyperne, og angiv oplysninger om reparation på anlægskortene.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Definere standardfelter for anlægsaktiver.

Sådan defineres generelle standardværdier for anlæg

Have mere at vide om, hvilke standardfinanskonti, kladdetyper og kladdenavne der skal defineres inden Anlæg kan tages i brug.

Anlægsregnskabsopsætning

Bruge bogføringsgrupper til at definere grupper af anlægsaktiver.

Sådan opsættes anlægsbogføringsgrupper

Allokere transaktioner til forskellige afdelinger eller projekter.

Sådan konfigureres fordelingsnøgler

Finde links til emner om oprettelse af afskrivningsoplysninger om anlægsaktiver, herunder afskrivningsregler, integrering med finansposterne og de øvrige oplysninger.

Oprettelse af afskrivning

Oprette bogføring for typer som f.eks. debitering og kreditering.

Sådan oprettes bogføringstyper

Definere standarder for kopiering af linjer mellem kladder, oprettelse af kladdelinjer og kopiering af anskaffelser.

Sådan defineres standardskabeloner og kørsler for afskrivningsprofiler

Definere koder til gruppering af anlæg, som f.eks. materielle og immaterielle anlæg.

Sådan defineres klassekoder for faste aktiver

Definere koder for gruppering af anlæg i kategorier som f.eks. bygninger, møbler og maskiner.

Sådan defineres underklassekoder for faste aktiver

Definere koder for anlægsaktivernes lokation.

Sådan defineres lokationskoder for faste aktiver

Bogføre anlægstransaktioner i finansposterne.

Sådan registreres åbningsposter

Definere forsikringsoplysninger for anlægsaktiver, herunder generelle forsikringsoplysninger, forsikringstyper, kort, kladdetyper og -navne.

Definere anlægsforsikring

Definere reparationsoplysninger, koder og reparationskonti.

Sådan defineres anlægsreparation

Se også