Rapporten Note til anlægsaktiver Mat.

Rapporten kan benyttes som note til årsrapporten. Beløbene dannes på baggrund af de finanskonti, der i kontoplanen 2007, er oprettet til de aktuelle anlægsbogføringstyper (SKS konti: 511*, 512*, 513*, 514*, 515*, 516*, 517* og 518*).

Rapporten viser beholdninger, samt årets bevægelser på opskrivnings-, tilgangs-, og afgangskonti for materielle anlægsaktiver (’Grunde, arealer og bygninger’, ’ Infrastruktur’, ’ Produktionsanlæg og maskiner’, ’ Transportmateriel’, ’ Inventar og IT-udstyr’ og ’Igangværende arbejde for egen regning’).

For de aktiverede anlæg vises desuden de akkumulerede af- og nedskrivninger, samt af- og nedskrivninger for året.

Det er muligt i anfordringsvinduet, at vælge det finansår rapporten skal køres for.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.