Du kan kombinere returvaremodtagelser, hvis en kunde returnerer varer, som stammer fra forskellige salgsreturvareordrer.

Når du modtager varerne på lagerstedet, skal du bogføre salgsreturvareordrerne som modtaget og derefter oprette bogførte returvaremodtagelser.

Når du skal fakturere kunden, kan du i stedet for at fakturere hver salgsreturvareordre særskilt oprette en salgskreditnota og automatisk kopiere de bogførte returvaremodtagelseslinjer til dokumentet. Derefter kan du bogføre salgskreditnotaen og spare tid ved at fakturere alle de åbne salgsreturvareordrer samtidigt.

Hvis du vil kombinere returvaremodtagelser skal afkrydsningsfeltet Tillad samlefaktura være markeret i oversigtspanelet LeveringDebitor-kortet.

Sådan samles returvaremodtagelser manuelt

 1. I feltet Søg skal du angive Salgskreditnota og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Udfyld feltet Nummer.

 4. I feltet Kundenr. skal du vælge den kunde, der skal modtage kreditnotaen for de returnerede varer.

 5. Vælg Handlinger, Funktioner og endelig Hent returvaremodt.linjer.

 6. Markér de returvarelinjer, der skal indgå i kreditnotaen:

  • Hvis alle linjer skal indsættes, skal du markere samtlige linjer og vælge knappen OK.
  • Hvis specifikke linjer skal indsættes, skal du markere linjerne og vælge knappen OK. Du kan bruge Ctrl-tasten til at markere flere ikke-fortløbende linjer.
 7. Hvis du kommer til at vælge en forkert modtagelseslinje eller vil begynde forfra, skal du bare slette linjerne på kreditnotaen og bruge funktionen Hent returvaremodt.linjer igen.

 8. Bogfør fakturaen.

Sådan samles returvaremodtagelser automatisk

Du kan samle returvaremodtagelser automatisk og også vælge at bogføre kreditnotaerne automatisk med kørslen Saml returvarekvit.

Sådan oprettes samlede returvaremodtagelser automatisk

 1. I feltet Søg skal du indtaste Saml returvarekvit. og derefter vælge det relaterede link. Kørselsvinduet åbner.

 2. Udfyld felterne for at vælge de relevante returvaremodtagelser. Vælg feltet Bogfør kreditnotaer.

 3. Vælg knappen OK.

Bemærk
Du er nødt til at bogføre kreditnotaerne manuelt, hvis afkrydsningsfeltet Bogfør kreditnotaer ikke var markeret til kørslen.

Fjerne modtagne og fakturerede returvareordrer

Når du fakturerer returvaremodtagelser på denne måde, findes returvareordrerne, som returvaremodtagelserne er bogført fra, stadig, selvom de er modtaget og faktureret i fuldt omfang.

Når returvaremodtagelser samles på en kreditnota og bogføres, oprettes der en bogført salgskreditnota for de krediterede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige salgsreturvareordre opdateres på basis af det fakturerede antal.

Sådan fjernes en modtaget og faktureret returvareordre

 1. I feltet Søg skal du angive Slet fakturerede salgsreturvareordrer og derefter vælge linket.

 2. Angiv i filterfeltet Nr., hvilke returordrer der skal slettes.

 3. Vælg knappen OK.

Du kan også slette individuelle salgsreturordrer manuelt.

Tip

Se også