Funktionerne i forbindelse med direkte afsendelse er tilgængelige, hvis du har sat lokationen op til at kræve lagermodtagelse og læg-på-lager.

Når du afsender varer direkte, behandler du varer i modtagelse og til levering uden overhovedet at lægge dem på lager, men ekspederer i stedet varerne via læg-på-lager- eller plukprocesserne og begrænser derfor den fysiske håndtering af varer. Du kan afsende varer direkte i forbindelse med leverancer og produktionsordrer. Når du opretter en leverance eller plukker varer til produktion, og du bruger placeringer, plukkes varen automatisk fra en direkte afsendelsesplacering, før den plukkes fra andre placeringer. Du skal kontrollere området med varer til direkte afsendelse for at se, om de relevante varer er disponible der, før du henter dem på de sædvanlige lagerplaceringer.

Hvis du har beregnet mængder til direkte afsendelse, oprettes der læg-på-lager-linjer for den direkte afsendelsesplacering for det beregnede antal, når du bogfører modtagelsen. De andre læg-på-lager-linjer oprettes som normalt.

Hvis du vil bogføre de direkte afsendte varer med det samme for at gøre dem disponible til pluk, skal du også registrere en læg-på-lager-aktivitet for de andre varer, der stammer fra modtagelseslinjen, dvs. dem der skal lægges på plads på lageret. Hvis det kun er nogle varer på en modtagelseslinje, der afsendes direkte, skal du derfor sørge for, at resten af varerne lægges på plads så hurtigt som muligt. Lagermetoderne i virksomheden kan alternativt gå ud på, at alle varer på modtagelseslinjer afsendes direkte i så stor udstrækning som muligt.

I læg-på-lager-instruktionen kan du med fordel slette instruktionslinjer for både Hent- og Placer-linjer for hver modtagelseslinje, der vedrører modtagelser, hvor samtlige varer skal lægges på lageret. Disse linjer kan senere oprettes som læg-på-lager-linjer fra læg-på-lager-kladden eller fra den bogførte modtagelse. Efter linjerne er slettet, kan du derefter ekspedere og registrere de linjer, som vedrører varerne til direkte afsendelse.

Hvis du har markeret feltet Brug læg-på-lager-kladde på lokationskortet og har bogført modtagelsen med beregnet direkte afsendelse, bliver alle modtagelseslinjerne tilgængelige i kladden. Oplysninger om direkte afsendelser går tabt og kan ikke genskabes. Hvis du ønsker at bruge funktioner i forbindelse med direkte afsendelse, skal du derfor overføre linjer til læg-på-lager-kladden ved at slette læg-på-lager-instruktioner i stedet for at bruge den automatiske overførselsfunktion via feltet Brug læg-på-lager-kladde.

Hvis du bogfører lagermodtagelsen og ikke har markeret feltet Brug læg-på-lager-kladde, vises varerne til direkte afsendelse som separate linjer på læg-på-lager-instruktionen. Feltet Oplysn. om dir. afsend. på hver læg-på-lager-linje viser, om linjen indeholder varer til direkte afsendelse, varer fra samme modtagelse, der alle skal lægges på lager, eller om de varer, der skal lægges på lager, stammer fra en modtagelseslinje, hvor nogle af varerne skal afsendes direkte. Ud fra dette felt kan medarbejderne nemt se, hvorfor det ikke er hele modtagelsen, der skal lægges på lager.

Der foretages ingen separate registreringer om varer, der afsendes direkte, men de registreres imidlertid som almindelige læg-på-lager-instruktioner.

Sådan sættes lagerstedet op til direkte afsendelse:

 1. Opret mindst én direkte afsendelsesplacering, hvis du bruger placeringer. Opret en direkte afsendelseszone, hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk.

  En direkte afsendelsesplacering har feltet Dir. afs.placering markeret og skal have både placeringstypen Modtag og Pluk markeret. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette individuelle placeringer og Sådan oprettes placeringstyper.

  Hvis du bruger zoner, kan du oprette en zone til direkte afsendelsesplaceringer og markere feltet Dir.afs.placeringszone. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette lokationer til brug af placeringer.

 2. Indtast Lokation i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 3. Vælg den lokation, hvor du vil opsætte lagerstedet til direkte afsendelse, i vinduet Lokation.

 4. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

 5. I oversigtspanelet Lager skal du markere feltet Brug dir. afsendelse og udfylde feltet Beregn forfaldsdato - dir. afsend med den tid, der skal søges efter muligheder for direkte afsendelse. Indstillingen Brug dir. afsendelse er kun tilgængelig, hvis du har markeret felterne Kræv modtagelse, Kræv leverance, Kræv pluk og Kræv læg-på-lager.

 6. Hvis du bruger placeringer, skal du angive koden for den placering, der som standard skal bruges som direkte afsendelsesplacering, i feltet Dir.afs.placeringskode i oversigtspanelet Placeringer.

 7. Indtast Lagervare (pr. lok.) i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 8. For hver vare eller lagervare, som skal kunne afsendes direkte, skal du markere varen og vælge RedigerAdministrer under fanen Startside for at åbne kortet Lagervare. Markér feltet Brug dir. afsendelse i oversigtspanelet Lagersted.

Bemærk
Direkte afsendelse kan kun udføres, hvis lokationen kræver lagermodtagelse og læg-på-lager.

Sådan afsendes varer direkte uden at få vist muligheder

 1. Indtast Lagermodtagelser i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en lagermeddelelse for de varer, der er modtaget, og som måske kan afsendes direkte. Du kan finde flere oplysninger i Sådan modtages varer.

 3. Udfyld feltet Modtag (antal), og vælg Beregn direkte afsendelse i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  Udgående kildedokumenter med bestilling på de varer, der er planlagt til afsendelse fra lagerstedet inden for tidsrummet i datoformlen, identificeres. Microsoft Dynamics NAV beregner mængder, så du kan sende så meget som muligt direkte og undgå at lægge varer på lager, og uden at der placeres for mange varer i området til direkte afsendelse. Værdien i feltet Antal til dir. afsend. er derfor summen af alle de udgående linjer med bestilling på varen inden for tidshorisonten minus det antal varer, der allerede er blevet placeret i området til direkte afsendelse, eller det er værdien i feltet Modtag (antal) på modtagelseslinjen, alt efter hvilken af disse værdier der er mindst. Du kan ikke afsende flere varer direkte, end du har modtaget.

 4. Hvis du vil afsende det foreslåede antal direkte, skal du bogføre modtagelsen. Du kan også øge eller nedsætte vareantallet til direkte afsendelse til en højere eller lavere værdi, før du bogfører modtagelsen.

  De mængder, der skal afsendes direkte, vises nu som linjer i læg-på-lager-instruktionen, forudsat at feltet Brug læg-på-lager-kladde ikke er markeret. De varemængder, der ikke skal afsendes direkte, bliver også til linjer i instruktionen.

  Hvis du benytter placeringer, er varerne til direkte afsendelse automatisk blevet tildelt den standardplacering, der er defineret på lokationskortet.

 5. Slet Hent- og Placer-linjerne for varer, der ikke skal afsendes direkte.

 6. Udskriv læg-på-lager-instruktionen for resten af linjerne, og læg de varer fra modtagelsen, der skal på lager, på de korrekte placeringer eller det korrekte område på lagerstedet. Læg varerne til direkte afsendelse i det korrekte område eller på den korrekte placering. Varerne skal muligvis blot forblive i modtagelsesområdet.

 7. Vælg Registrer i gruppen Registrering under fanen Startside for at registrere varerne til direkte afsendelse som lagt på plads og som disponible til pluk.

Sådan afsendes varer direkte efter kontrol af mulighederne

 1. Indtast Lagermodtagelser i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en lagermeddelelse for de varer, der er modtaget, og som måske kan afsendes direkte. Du kan finde flere oplysninger i Sådan modtages varer.

  Du vil se de linjer i kildedokument, hvor varen bestilles, før du bogfører modtagelsen.

 3. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn direkte afsendelse.

  I vinduet Mulighed for dir. afsend. kan du se de vigtigste detaljer om linjerne, f.eks. dokumenttype, antal bestilt og forfaldsdato. Du kan bruge disse oplysninger til at bestemme, hvor meget der skal afsendes direkte, hvor varerne skal lægges i området til direkte afsendelse, og hvordan de skal grupperes.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Indsæt ant. til dir. afsend. for at se, hvordan antallet på modtagelseslinjerne er beregnet. Når du ændrer antallet af varer i feltet Antal til dir. afsend på hver linje, opdateres beregningen, efterhånden som du foretager ændringer. Det betyder ikke, at den pågældende leverance eller produktionsordre faktisk vil få tildelt de varer, der foreslås til direkte afsendelse, da ændringerne kun udgør en vejledende test. Handlingen kan imidlertid være informativ, hvis der f.eks. opereres med mere end én enhed.

 5. Hvis du vil reservere et antal varer til en bestemt ordrelinje, skal du placere markøren på linjen og klikke på fanen Handlinger i gruppen Funktioner og vælge Reserver. I vinduet Reservation kan du nu reservere ethvert tilgængeligt antal af varen til denne bestemte ordre. Denne reservation er ligesom alle andre reservationer og får ikke højere prioritet, fordi den er oprettet i forbindelse med direkte afsendelse.

 6. Vælg knappen OK, når du er færdig med at beregne eller reservere, for at overføre den reviderede beregning til feltet Antal til dir. afsend. på modtagelseslinjen, eller vælg knappen Annuller, hvis du vil vende tilbage til lagermodtagelsen og beregne den direkte afsendelse igen.

 7. Bogfør nu modtagelsen, og fortsæt med læg-på-lager-instruktionerne som beskrevet i trin 3 til 7 i afsnittet "Sådan afsendes varer direkte uden at få vist muligheder".

Bemærk
I læg-på-lager-instruktionen kan du fortsætte med at ændre det antal, der skal lægges på lager, eller som skal afsendes direkte. Det kan f.eks. være, at du beslutter at afsende et ekstra antal varer direkte for at fremskynde registreringen af den direkte afsendelse.

Sådan får du vist varer til direkte afsendelse i leverancer og plukkladde

Hvis du benytter placeringer, kan du se en opdateret beregning af de enkelte vareantal i de direkte afsendelsesplaceringer, hver gang du åbner en leverance eller plukkladde. Dette er værdifulde oplysninger, hvis du venter på at modtage en vare. Når du kan se, at varen er tilgængelig i den direkte afsendelsesplacering, kan du hurtigt oprette et pluk for alle varerne i leverancen. Du kan ændre linjerne efter behov i plukkladden og derefter oprette et pluk.

Du skal først kigge efter varer i det direkte afsendelsesområde, når du plukker varer til levering. Hvis du under modtagelsen lagde mærke til, hvilke kildedokumenter der lå til grund for den direkte afsendelse, vil du have en bedre idé, om hvorvidt varerne findes på det direkte afsendelsesområde eller ej.

Når en produktionsordre er blevet frigivet, er linjerne tilgængelige i plukkladden, og du kan se i feltet Ant. på dir. afs. placering, om de varer, du venter på, er ankommet og er blevet anbragt på de direkte afsendelsesplaceringer. Når du opretter en plukinstruktion, foreslår programmet, at du starter med at plukke varerne til direkte afsendelse og først derefter søger efter varen på lagerplaceringerne.

Hvis du ikke benytter placeringer, skal du selv med mellemrum huske at kontrollere det direkte afsendelsesområde eller have besked fra modtagelsen, om at varerne er ankommet.

Tip

Se også