Denne planlægningsopgave kan udføres i vinduet Ordreplanlægning, hvor alle nye behov vises sammen med tilgængelighedsoplysninger og forsyningsforslag. Vinduet giver det fornødne overblik og de nødvendige værktøjer til at planlægge behovet effektivt ud fra salgslinjer og komponentlinjer og derefter direkte oprette forskellige typer af forsyningsordrer.

Du kan åbne vinduet Ordreplanlægning på to måder, afhængigt af arbejdsopgaven.

Planlægge en specifik produktionsordre

 1. Indtast Produktionsordrer i feltet Søg og derefter vælge det relaterede link. Du kan udføre disse trin for en planlagt, fastlagt eller frigivet produktionsordre.

 2. Åbn den produktionsordre, du vil planlægge. Vælg Planlægning i gruppen Ordre under fanen Naviger.

 3. Vælg Beregn plan i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Ordreplanlægning.

Der vises planlægningslinjer i vinduet i overensstemmelse med filteret Produktionsbehov, dvs. uopfyldte komponentlinjer for alle eksisterende produktionsordrer. Behovet for kun den produktionsordre er ikke vist, fordi det er nødvendigt at planlægge til en produktionsordre med et overblik over behovet for eventuelle tidligere komponentlinjer. Planlægningslinjer for produktionsordren i kontekst udvides.

Sådan planlægges til alle nye behov

 1. Vælg Beregn plan i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Ordreplanlægning.

  Der vises planlægningslinjer i vinduet i overensstemmelse med filteret Alle behov, dvs. både salgsordrelinjer og produktionskomponentlinjer med manglende tilgængelighed. Du kan ændre filteret efter behov.

  Når planen beregnes, analyseres alle nye behov, der er opstået, siden der sidst blev beregnet en plan. Det nødvendige antal varer beregnes baseret på den samlede tilgængelighed for alle fundne behovslinjer. Beregningen udføres ordre for ordre, dvs. at den ordre, der omfatter behovslinjen med den tidligste forfaldsdato eller leveringsdato, beregnes først, og alle andre behovslinjer i denne ordre, uanset deres individuelle forfaldsdatoer eller leveringsdatoer, også beregnes for denne ordre. Derfor har alle planlægningslinjer under én ordrehovedlinje den samme behovsdato. Når beregningen er udført, vises alle uopfyldte behov som planlægningslinjer sorteret efter tidligste behovsdato, med de forskellige antal felter udfyldt.

  Vinduet Ordreplanlægning udfyldes med ordrehovedlinjer, der repræsenterer ordrer med uopfyldte behov.

  1. Feltet Behovsdato indeholder den tidligste leverings- eller forfaldsdato for en behovslinje i ordren.
  2. I feltet Behovstype vises det, om behovet stammer fra salgslinjer eller komponentlinjer.
  3. Beskrivelsesfeltet indeholder følgende afhængigt behovstypen.

   Behovstype Beskrivelse

   Produktion

   Beskrivelsen af den producerede vare.

   For produktionsbehovet for en projektproduktionsordre vises debitornavnet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Planlægge projektordre.

   Salg

   Debitornavnet.

  Den første planlægningslinje indeholder den tidligste behovsdato, og du bør derfor planlægge denne linje først. Hvis du vil have vist de aktuelle behovslinjer, enten salgsordrelinjer eller komponentlinjer for hver ordrehovedlinje, skal du udvide linjen.

 2. Vælg knappen Udvid (+) foran datoen i feltet Behovsdato for at få vist de underliggende planlægningslinjer, der repræsenterer behovslinjer med manglende tilgængelighed.

 3. For hver udvidet planlægningslinje, dvs. behovslinje, vises der værdier i oplysningsfelterne nederst i vinduet.

  Indstilling Beskrivelse

  Mængde på andre lokationer

  Viser, om varen findes på en anden lokation. Du kan derefter søge efter og vælge den.

  Erstatning findes

  Viser om der produceres en erstatningsvare for varen. Du kan derefter søge efter og vælge den. Bemærk, at denne funktion kun gælder for komponenter, dvs. behovslinjer af typen Produktion).

  Disponibelt antal

  Viser den samlede tilgængelighed for varen, dvs. Planlagt disponibel balance.

  Tidligste disponible dato

  Viser ankomstdatoen for en indgående leveringsordre, der kan dække den nødvendige mængde på en dato, der er senere end behovsdatoen.

 4. Vælg, hvilken type forsyningsordre der skal oprettes, i feltet Genbestillingssystem.

  Standardværdien er værdien på varekortet, eller lagerkortet, men du kan ændre den til en af disse tre indstillinger:

  Indstilling Beskrivelse

  Køb

  Opretter en købsordre.

  Overførsel

  Opretter en overflytningsordre.

  Prod.ordre

  Opretter en produktionsordre.

  I feltet Forsyning fra skal du vælge en værdi, der svarer til det valgte genbestillingssystem.

  Bemærk
  Hvis feltet ikke udfyldes, viser systemet en fejlmeddelelse, når du bruger funktionen Opret forsyningsordrer, og derefter oprettes der ikke nogen forsyningsordre til den pågældende planlægningslinje. Dette dog gælder ikke, hvis genbestillingssystemet er Prod.ordre.

 5. Du kan slå op i den relevante liste i feltet Forsyning fra, og vælge, hvor forsyningen skal komme fra:

  • Hvis genforsyningssystemet er Køb, kan du bruge opslagsknappen i dette felt til at slå op i vinduet Vare/leverandører.
  • Hvis genforsyningssystemet er Overførsel, kan du bruge opslagsknappen i dette felt til at slå op i vinduet Lokationsoversigt.

  Hvis varen findes på en anden lokation, vises der en værdi i feltet Mængde på anden placering forneden, og du kan derefter søge efter og vælge den lokation, varen skal forsynes fra, når du opretter overflytningsordren.

  Hvis der findes en erstatning for den ønskede vare, er feltet Erstatning findes nederst i vinduet indstillet til Ja, og du kan derefter slå op i vinduet Erstatningsvareposter og vælge en erstatningsvare.

 6. Marker feltet Reserver, hvis der skal foretages en reservation mellem den forsyningsordre, du opretter, og den behovslinje, som den oprettes til. Feltet er som standard tomt.

  Bemærk
  Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis varen har Eventuelt eller Altid i feltet Reserver på dets varekort.

 7. I feltet Antal til ordre kan du angive det antal, der skal bestilles på den oprettede forsyningsordre.
  Standardværdien er det samme antal som i feltet Nødvendigt antal . Men du kan beslutte at bestille mere eller mindre end dette antal på grundlag af din viden om behovet. Hvis du f.eks. i vinduet Ordreplanlægning kan se, at der er flere ikke-relaterede behovslinjer for den samme købte vare, og de forfalder omkring den samme dato, kan du konsolidere disse ved at indtaste det samlede nødvendige antal i feltet Antal til ordre i én linje og derefter slette de andre, forældede planlægningslinjer for den pågældende vare.

 8. I felterne Forfaldsdato og Ordredato kan du skrive de datoer, der skal gælde for de oprettede forsyningsordrer.

  Disse to felter er afhængige af hinanden i overensstemmelse med feltet Standardsikkerhedstid, som du kan finde i vinduet Produktionsopsætning. Forfaldsdatoen er som standard den samme som behovsdatoen, men du kan ændre dem efter eget ønske.

Bemærk
Hvis du skriver en senere dato end behovsdatoen, modtager du en advarselsmeddelelse.

Sådan laves forsyningsordrer

 1. Indtast Produktionsordrer i feltet Søg og derefter vælge det relaterede link. Du kan udføre disse trin for en planlagt, fastlagt eller frigivet produktionsordre.

 2. Åbn den produktionsordre, du vil planlægge. Vælg Planlægning i gruppen Ordre under fanen Naviger.

 3. Placer markøren på en relevant planlægningslinje. Vælg Lav ordrer i gruppen Generelt under fanen Handlinger i vinduet Ordreplanlægning.

 4. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Lav ordrer for i oversigtspanelet Ordreplanlægning i vinduet Opret forsyningsordrer.

  Indstilling Beskrivelse

  Den aktive linje

  Lav en forsyningsordre kun for den linje, markøren er placeret på.

  Den aktive ordre

  Lav en forsyningsordre for alle linje i den ordre, hvor markøren er placeret.

  Alle linjer

  Lav forsyningsordrer for alle linjer i vinduet Ordreplanlægning.

 5. Angiv, hvilken type forsyningsordrer, eller indkøbskladdelinjer, der skal oprettes, i oversigtspanelet Indstillinger.

  Bemærk
  De indstillinger, du senest har foretaget i vinduet Opret forsyningsordrer, gemmes under dit bruger-id, så de vises igen, næste gang du benytter vinduet.

 6. Klik på OK for at oprette de angivne forsyningsordrer eller indkøbskladdelinjer.

Du har nu foretaget planlægning for et uopfyldt behov ved at oprette de respektive forsyningsordrer. De detaljerede oplysninger om bestemte arbejdsgange, når du benytter vinduet Ordreplanlægning, afhænger af virksomhedens interne forretningsgange.

Når du er færdig med planlægningsarbejdet i vinduet Ordreplanlægning, og du f.eks. har angivet en alternativ måde at forsyne det korrekte antal på, kan du fortsætte med at oprette forsyningsordrer for en eller flere planlægningslinjer.

Bemærk
De forsyningsordrer, du opretter, kan medføre nye afhængige behov, f.eks. for underliggende produktionsordrer. Du bør derfor vælge Beregn plan igen for at finde og løse dem, før du går nedad på listen.

Tip

Se også