Dette emne indeholder en detaljeret oversigt over, hvordan du kan arbejde gennem konsolideringsprocessen.

Oprette det konsoliderede regnskab

Før du kan konsolidere, skal du oprette det konsoliderede regnskab. Regnskabet skal være oprettet som et hvilket som helst andet regnskab med sin egen kontoplan og dimensioner.

Sådan oprettes det konsoliderede regnskab

 1. Kontoplanen for et regnskab, der skal konsolideres, skal angive konti for konsolidering. Du skal angive den finanskonto i det konsoliderede regnskab, som saldoen skal overføres til ved konsolideringen, for alle bogføringsfinanskonti i de enkelte regnskaber. Dette er en tilknytning, som gør det muligt at konsolidere regnskaber med forskellige kontoplaner.

  For yderligere oplysninger om, hvordan du kan angive konti for konsolideringer, se Sådan indtastes konsolideringsoplysninger i finanskonti.

 2. Hvis du vil konsolidere flere regnskabers finansielle data i et konsolideret regnskab, skal du skrive oplysninger om de datterselskaber som koncernvirksomheder, der skal medtages, og om, hvilke tal der skal medtages.

  Du kan finde flere oplysninger om at indtaste oplysninger om datterselskabet under Sådan angives grundlæggende oplysninger om konsoliderede regnskaber.

 3. Du kan angive valutakurser, når du konsoliderer regnskabsopgørelsen for koncernvirksomhederne, hvis den er i en udenlandsk valuta. De tre valutakurser, som bruges, er Gennemsnitskurs (manuel), Ultimokurs og Sidste ultimokurs.

  For yderligere oplysninger om, hvordan du kan angive valutakurser, se Sådan angives kurser for konsolideringer.

 4. Du kan konsolidere dimensionsoplysninger og finanskonti. I vinduet Dimensionsværdi skal du udfylde feltet Konsolideringskode. Hvordan feltet Konsolideringskode udfyldes afhænger af, om dimensionsoplysningerne skal overføres til det konsoliderede regnskab, når du konsoliderer.

  Dimensionsoplysninger Feltdefinition

  Hvis du ikke vil konsolidere dimensionsoplysninger.

  Lad feltet Konsolideringskode stå tomt.

  Bemærk
  Sørg for, at der ikke er valgt nogen dimensioner i felterne Kopier dimensioner i nogen af de konsolideringsfunktioner eller -rapporter, der er beskrevet senere i emnet.

  Hvis du vil konsolidere dimensionsoplysninger.

  Lad feltet Konsolideringskode stå tomt.

  Bemærk
  Men konsolideringen vil kun fungere, hvis dimensionsværdierne i koncernvirksomheden er de samme som i det konsoliderede regnskab.

  Når dimensionsværdikoden i koncernvirksomheden skal konsolideres til en anden dimensionsværdikode i den konsoliderede virksomhed.

  Udfyld feltet Konsolideret kode.

  Bemærk
  Indholdet i felterne skal være den dimensionsværdikode, som findes i det konsoliderede regnskab. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konsoliderer dimensionsoplysninger, i Sådan konfigurere dimensioner og dimensionsværdier.

Udlæse data til konsolideringer

Hvis en koncernvirksomhed er placeret i en anden database, skal du udlæse konsolideringsdataene til en fil, før de kan konsolideres. Regnskaberne skal udlæses separat. Til dette formål skal du bruge batchjobbet Udlæs konsolideringsposter.

Når batchjobbet er kørt, behandles alle poster i alle finanskonti. Indhold i felterne Beløb sammentælles og udlæses for hver kombination af valgte dimensioner og dato. Den næste kombination af valgte dimensioner og dato med samme kontonummer behandles, og derefter behandles kombinationerne i næste kontonummer osv.

De udlæste poster indeholder følgende felter: Kontonr., Bogføringsdato og Beløb. Hvis dimensionsoplysningerne også blev udlæst, vil dimensionskoderne og dimensionsværdierne også blive medtaget.

Sådan udlæses data til konsolidering

 1. For hver eksporteret linje, hvis summen af Beløb-felterne er et debetbeløb, eksporteres det kontonummer , der er oprettet i koncernvirksomhedens felt Kons.debetkonto til linjen. Hvis summen er et kreditbeløb, eksporteres det tilsvarende tal i feltet Kons.kreditkonto til linjen.

 2. Den dato, der bruges til de udlæste linjer er enten periodens slutdato, eller også er det den nøjagtige dato for beregningen, hvis overførslen finder sted pr. dag.

 3. Den dimensionsværdi, der blev udlæst for posten, vil blive det konsoliderede regnskabs dimensionsværdi, som er oprettet i feltet Konsolideringskode for dimensionsværdien. Hvis der ikke er blevet oprettet en dimensionsværdi for det konsoliderede regnskab i feltet Konsolideringskode for dimensionsværdien, vil selve dimensionsværdien blive udlæst til linjen.

 4. XML-filerne indeholder også valutakurserne i konsolideringsperioden. Disse kurser er inkluderet i en separat sektion øverst i filen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du eksporterer konsolideringsdataene, iSådan eksporteres oplysninger om koncernvirksomheder.

Test af data

Før du konsoliderer data, er det en god ide at kontrollere, om der er forskelle mellem de grundlæggende oplysninger i koncernvirksomhederne og det konsoliderede regnskab.

Kontrollere forskellene mellem oplysninger i koncernvirksomhederne og den konsoliderede virksomhed

 1. Der er to rapporter, der er designet til at teste en database og fil.

 2. Du kan finde flere oplysninger om test af databaser i Sådan kontrolleres databaser før konsolidering.

 3. Du kan finde flere oplysninger om kontrol af filer i Sådan kontrolleres filer før konsolidering.

Konsolidere dataene

Når du har testet dataene, kan du starte konsolideringen ved at importere data fra koncernvirksomhederne.

Sådan konsolideres dataene

Behandle konsolideringselimineringer

Når du har konsolideret alle regnskaberne, skal du oprette elimineringsposter for at fjerne de transaktioner, som er registrerede på tværs af mere end ét regnskab, eller fjerne de poster, der vedrører IC-transaktioner.

Sådan behandles konsolideringselimineringer

 1. Beregn elimineringerne manuelt.

 2. Angiv beløbene i en finanskladde.

 3. Bogfør journalen.

Inden du bogfører elimineringerne, kan du kontrollere effekten på råbalance for den konsoliderede virksomhed ved hjælp af rapporten Arbejdskladde o. kons. råbal.. Rapporten viser en foreløbig råbalance. Den viser konsekvenserne af en eliminering af posterne, ved at sammenligne posterne i koncernregnskabet med de elimineringer, der er indtastet i finanskladden. Beregning af elimineringerne er en tidskrævende og manuel proces, som kan lettes ved at oprette specifikke IC-konti, IC-debitorer/-kreditorer og IC-bogføringsgrupper.

Tip

Se også