Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Automatisk dubletsøgning i vinduet Marketingopsætning, identificeres dubletter automatisk hver gang, du angiver en ny kontakt.

Du har stadig mulighed for at søge efter dubletter manuelt, hvis du ikke har valgt automatisk søgning.

Du kan ikke søge efter dubletter, før du har oprettet søgestrenge i vinduet Opsætn. af dubletsøgestreng. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres dubletsøgestrenge.

Sådan søger du efter dubletter manuelt

  1. I feltet Søg skal du angive Opret dubletsøgestreng og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Kontakt skal du angive de oplysninger, der skal bruges til dubletsøgningen.

  3. Vælg knappen OK for at starte søgningen efter dubletter.

  4. Du kan få vist listen med dubletter ved at åbne vinduet Kontaktdubletter. Her kan du angive, om de fundne dubletter faktisk er separate kontakter.

  5. Hvis du vil angive, at kontaktpersonerne tilhører to forskellige firmaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Separate kontakter.

    Lad feltet Separate kontakter være tomt, eller fjern markeringen for at angive, at kontakterne er identiske.

Vigtigt
Hvis kontaktpersonerne er identiske, slettes dubletterne ikke. Du skal gøre dette manuelt.

Tip

Se også