Varekort indeholder de stamdata, der er en forudsætning for, at varer kan planlægges, købes, opbevares, monteres, produceres, bogføres, spores, sælges og leveres.

Bemærk
I dette emne forklares, hvordan varer til engros- og grundlæggende produktion konfigureres, og MPS-planlægningsparametrene i oversigtspanelet Planlægning forklares derfor ikke. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

Varekort, som f.eks. andre stamdatakort, oprettes vha. stamdataskabeloner, men for at forklare hvert felt er det beskrevet nedenfor, hvordan du manuelt kan oprette et varekort til et basisproduktionsmiljø.

Følgende varekortfelter er nødvendige, inden varen kan bruges i transaktioner:

Procedureforudsætninger

Sådan udfyldes oversigtspanelet Generelt

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny for at åbne et tomt varekort.

 3. Undlad at udfylde feltet Nummer, hvis der automatisk skal indsættes et nummer fra en defineret nummerserie.

 4. Skriv navnet på varen i feltet Beskrivelse.

 5. Vælg feltet Basisenhed, og vælg Ny.

 6. I vinduet Vareenheder skal du vælge feltet Kode. Vælg f.eks. Pc'er, og vælg derefter knappen OK.

 7. I feltet Varekategorikode kan du angive en produktkode, hvorfra der tildeles standardværdier som f.eks. bogføringsgrupper til varen (se felterne Bogføringsgruppe nedenfor).

  De fleste af felterne i højre side af oversigtspanelet indeholder opslagsfelter, som du kan bruge til at se detaljerede oplysninger om varens lagerniveau og den aktuelle situation mht. udbud og efterspørgsel.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Blokeret, hvis elementet ikke må bruges i transaktioner.

Sådan udfyldes oversigtspanelet Fakturering

 1. I feltet Kostmetode skal du vælge den kostmetode, der bestemmer, hvordan kostprisen for varen beregnes. Standard bruges normalt til produktionsvarer. Specifik bruges normalt til varer med serienumre.

 2. Hvis du har valgt kostmetoden Standard, skal du udfylde feltet Kostpris (standard) ved at bruge en første værdi for omkostningen ved én vareenhed. Feltet Kostpris initialiserer så ordrelinjer og kladdelinjer, når de oprettes.

 3. Når der bruges en anden kostmetode end Standard, skal du udfylde feltet Kostpris ved at bruge en første værdi, når du opretter varen. Når du udfører kørslen Reguler kostværdi - vareposter, bliver feltet opdateret, så det indeholder den seneste gennemsnitlige kostpris.

 4. Udfyld feltet Salgspris med salgsprisen for én vareenhed. Feltet Sidste købspris opdateres, hver gang et køb faktureres.

 5. Kontrollér, at de tre bogføringsgruppefelter er udfyldt.

Feltet Faktureret beholdn. opdateres automatisk.

Feltet Salgsenhed udfyldes med basisenhedskoden, men du kan ændre den, hvis du vil angive, at varer sælges i en anden enhed.

Sådan udfyldes oversigtspanelet Genbestilling for Købte varer

 1. I feltet Genbestillingssystem skal du vælge Køb for at angive, at den normale måde at fremskaffe en vare på, er at købe den.

 2. I feltet Leverandørnr. kan du angive en standardleverandør til varen. Planlægningssystemet opretter ordrer til denne kreditor.

 3. I feltet Leverandørens varenr. skal du angive leverandørens egen vareidentifikation, hvis den er anderledes end din.

 4. Skriv en datoformel i feltet Leveringstid for at angive den tid, det tager at genbestille den købte vare, f.eks. 1 uge. Dette felt bruges i datoberegninger på følgende måde:

  Ordredato + Standardsikkerhedstid + Leveringstid = Planlagt modtagelsesdato.

Sådan udfyldes oversigtspanelet Genbestilling for Monterede varer

 1. I feltet Genbestillingssystem skal du vælge Montage for at angive, at den normale måde at fremskaffe en vare på, er at montere den.

 2. I feltet Montagepolitik skal du vælge Montage efter ordre, hvis varen typisk ikke er på lager, men monteres mht. en salgsordre.

 3. Kontrollér, at montageelementet består af mindst én komponent. Afkrydsningsfeltet Montagestykliste i oversigtspanelet Generelt markeres.

Sådan udfyldes oversigtspanelet Genbestilling for Producerede varer

 1. I feltet Genbestillingssystem skal du vælge Prod.ordre for at angive, at den normale måde at fremskaffe en vare på er at producere den.

 2. I feltet Produktionsmetode skal du vælge Fremstil-til-ordre, så der tages højde for alle produktionsstyklisteniveauer under planlægningen.

  Hvis både den samlede vare og halvfabrikata bruger Fremstil-til-ordre, opretter planlægningsprogrammet en produktionsordre med produktionsordrelinjer for halvfabrikata indrykket under den overordnede ordrelinje.

 3. Vælg feltet Rutenr., og vælg derefter en rute, der skal styre varens produktionsproces. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes ruter.

 4. Vælg feltet Produktionsstyklistenr., og vælg derefter en produktionsstykliste, der skal styre varens produktstruktur. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes nye produktionsstyklister.

 5. Vælg én af følgende indstillinger i feltet Trækmetode.

  Indstilling Beskrivelse

  Manuelt

  Sådan beregnes og bogføres materialeforbrug manuelt.

  Forlæns

  For automatisk at beregne og bogføre forbrug, når produktionsordren frigives.

  Baglæns

  Sådan beregnes og bogføres forbrug automatisk, når produktionsordren er afsluttet.

 6. Brug feltet Spildpct. til at angive den procentdel af varen, du forventer går til spilde i produktionen. Denne procent bruges til at beregne salgspriser og nettobehov.

 7. I feltet Lotstørrelse kan du angive, hvor mange enheder af varen, der produceres i en produktionskørsel. Dette tal bruges til at beregne varens standardomkostning og til at distribuere de faste omkostninger for lotten.

Sådan udfyldes oversigtspanelet Planlægning

 1. I feltet Genbestillingsmetode skal du vælge <BLANK>, hvis du kun planlægger med funktionen Ordreplanlægning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan planlægges til alle nye behov.

 2. I feltet Reserve skal du vælge en af følgende indstillinger for at angive, hvis og hvordan varen er reserveret.

  Indstilling Beskrivelse

  Aldrig

  Du kan ikke reservere varen.

  Eventuelt

  Du kan reservere varen manuelt. Varen reserveres aldrig automatisk.

  Altid

  Varen reserveres automatisk, så snart der opstår behov.

 3. I feltet Ordresporing skal du vælge en af følgende indstillinger for at angive, hvis og hvordan bindinger oprettes dynamisk mellem udbuds- og efterspørgselshændelser for varen.

  Indstilling Beskrivelse

  Ingen

  Der oprettes ingen ordresporingsbindinger.

  Kun sporing

  Ordresporingsbindinger oprettes dynamisk, hver gang en levering kan dække et behov.

  Sporing og aktionsmedd.

  Ordresporingsbindinger oprettes automatisk. Aktionsmeddelelser oprettes i det avancerede planlægningssystem.

Der er korte vejledninger til grundlæggende produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder "Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc", ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også